Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 13 / 30.11.2023 Публикувано на 06.12.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 4
от заседание на ОбС, проведено на 30.11.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 13   ОТНОСНО: Даване на съгласие за учредяване право на прокарване и на сервитутни права за трасе на ел. кабел за обект: „Външно ел. захранване на мрежова фотоволтаична система находяща се в ПИ 37664.210.24“, находящ се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 37664.210.47 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Козаревец, общ. Лясковец.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление (ЗМСМА), чл. 193, ал. 4 и ал. 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 64, ал. 6 от Закона за енергетиката (ЗЕ), Общински съвет - Лясковец   При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – със 15 гласа „за”, „против” няма и „въздържали се” няма, Общински съвет Общински съвет   РЕШИ:   1.Общински съвет Лясковец дава съгласие да се учреди възмездно вещно право на прокарване е обща дължина 63,70 м. и сервитут с обща площ от 135,60 м2, за трасето на ел. кабел за обект: „Външно ел. захранване на мрежова фотоволтаична система находяща се в ПИ 37664.210.24“ на „КЕХЛИБАР” ЕООД с ЕИК 104043644, със седалище и адрес на управлението: гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, ул. „Оборище“ № 5, представлявано от управителя Светломир Тодоров, за обект находящ се в поземлен имот (ПИ) е идентификатор 37664.210.47 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Козаревец, общ. Лясковец. 2.Общински съвет Лясковец определя срок на съгласието по т. 1 - до влизане в сила на решението на Общински съвет Лясковец за учредяване на сервитутни права за трасе на ел. кабел за обект: „Външно ел. захранване на мрежова фотоволтаична система находяща се в ПИ 37664.210.24“, находящ се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 37664.210.47 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Козаревец, общ. Лясковец, но не по-късно от три години от приемане на настоящото решение. 3.На основание чл. 210, във връзка с чл. 193, ал. 4 и ал. 8 от ЗУТ, Общински съвет Лясковец възлага на Кмета на Община Лясковец да назначи комисия за изготвяне на пазарна оценка за учредяване на право на прокарване на трасе е дължина 63,70 м. и сервитут с обща площ от 135,60 м2 за трасе на ел. кабел за обект: „Външно ел. захранване на мрежова фотоволтаична система находяща се в ПИ 37664.210.24“, находящ се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 37664.210.47 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Козаревец, общ. Лясковец.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /С. Добрев/