Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 11 / 30.11.2023 Публикувано на 06.12.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 4
от заседание на ОбС, проведено на 30.11.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 11   ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „БКТП 20/0.4 kV TM 1000 kVA и Кабелна линия 20 Kv” за „ФЕЦ с мощност 800 kW”, находящ се в ПИ 21453.235.12 по Кадастралните карти и кадастралните регистри (КККР) на с. Добри дял, общ. Лясковец“.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 124а, ал. 1 във връзка с ал. 5 и чл. 1246, ал. 1 и чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в изпълнение на правомощията си по чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет - Лясковец   При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – със 15 гласа „за”, „против” няма и „въздържали се” няма, Общински съвет Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет Лясковец дава разрешение за изработване Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за изграждане на трасе на ел. кабел от поземлен имот (ПИ) 21453.235.152 до ПИ 21453.253.12 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Добри дял, общ. Лясковец, във връзка с реализацията на обект: „БКТП 20/0.4 kV ТМ 1000 kVA и Кабелна линия 20 kV“ за „ФЕЦ с мощност 800 kW“, находящ се в ПИ 21453.235.12 по Кадастралните карти и кадастралните регистри (КККР) на с. Добри дял, общ. Лясковец“. 2. Общински съвет Лясковец одобрява Задание за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за изграждане на трасе на ел. кабел от поземлен имот (ПИ) 21453.235.152 до ПИ 21453.253.12 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Добри дял, общ. Лясковец, във връзка с реализацията на обект: „БКТП 20/0.4 kV ТМ 1000 kVA и Кабелна линия 20 кV“ за „ФЕЦ с мощност 800 kW“, находящ се в ПИ 21453.235.12 по Кадастралните карти и кадастралните регистри (КККР) на с. Добри дял, общ. Лясковец“.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /С. Добрев/