Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 8 / 30.11.2023 Публикувано на 06.12.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 4
от заседание на ОбС, проведено на 30.11.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 8   ОТНОСНО: Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 2 и чл. 27, ал.1 от Устава на НСОРБ, Общински съвет - Лясковец   При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – със 15 гласа „за”, „против” няма и „въздържали се” няма, Общински съвет Общински съвет   РЕШИ:   1.Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България представителя на Общинския съвет Сергей Христов Добрев - Председател на Общински съвет Лясковец. 2.При невъзможност за участие на избрания по т.1 в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България да бъде заместван от Емилия Жилиева – общински съветник.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /С. Добрев/