Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 7 / 30.11.2023 Публикувано на 06.12.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 4
от заседание на ОбС, проведено на 30.11.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 7   ОТНОСНО: Членство в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС-РБ/.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), , Общински съвет - Лясковец   При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – със 15 гласа „за”, „против” няма и „въздържали се” няма, Общински съвет Общински съвет   РЕШИ:   Дава съгласие Председателят на Общински съвет Лясковец да членува в Националната асоциация на Председателите на Общински съвети в Република България.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /С. Добрев/