Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 6 / 30.11.2023 Публикувано на 06.12.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 4
от заседание на ОбС, проведено на 30.11.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 6   ОТНОСНО: Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2023 г.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 124, ал. 1 и ал. 2 и чл. 125, ал. 1, т.2 и чл. 7, ал. 5 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), чл. 37, ал. 1 и ал. 2 и чл. 38, an. 1, т.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28Л 1.2013 г. на Общински съвет Лясковец (поел. изм. и допъл. с Решение № 136/19.07.2016 г., поел. изм. и допъл. с Решение № 223/25.02.2021г. на Общински съвет Лясковец) и в изпълнение на т. 12.2 и т. 12.3 от Решение № 638/13.09.2023 г. на Общински съвет Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2023 г., Общински съвет - Лясковец   При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – със 15 гласа „за”, „против” няма и „въздържали се” няма, Общински съвет Общински съвет   РЕШИ:   Одобрява извършването на вътрешно-компенсирани промени, съгласно Приложение № 1.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /С. Добрев/