Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 5 / 30.11.2023 Публикувано на 06.12.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 4
от заседание на ОбС, проведено на 30.11.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 5   ОТНОСНО: Приемане на изменение на Решение № 638/13.09.2023 г. на Общински съвет Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2023 г.   На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 и в изпълнение на чл. 54, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 124, ал. 1 , ал. 2 и ал.3 и чл. 7, ал. 5 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет Лясковец (посл. изм. и допъл. с Решение № 136/19.07.2016 г., посл. изм. и доп. с Решение № 223/25.02.2021 г. на Общински съвет Лясковец), Общински съвет - Лясковец   При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – със 15 гласа „за”, „против” няма и „въздържали се” няма, Общински съвет Общински съвет   РЕШИ:   I. Общински съвет Лясковец изменя Инвестиционната програма в изпълнение на чл. 53 от Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2023 г., приета с т.1.3. от негово Решение № 638/13.09.2023 г., съгласно Приложение № 3. II. Общински съвет Лясковец изменя т. 1.3. от свое Решение № 638/13.09.2023 г., както следва: 1. В т. 1.3. числото „ 2 716 122 лв.” става „3 136 148 лв.“. 2. Т. 1.3.1. придобива следната редакция: „1.3.1. За капиталови разходи по бюджета са планирани 2 914 192 лв. (било „2 593 590 лв.“) със средства от: - 761 400 лв. целева субсидия ( било 698 500 лв.); - 232 453 лв. остатък целева субсидия; - 164 628 лв. целеви трансфер по ПМС № 269/07.09.2022 г. ( било 166 791 лв.); - 1 076 103 лв. целеви трансфер по РМС № 711/30.09.2022 г.; - 5 661 лв. целеви трансфер по ПМС № 298/28.09.2022 г.; - 80 000 лв. приватизация; - 3 750 лв. трансфер ПУДООС ( било 2 058 лв.) ; - 74 162 лв. целеви трансфер от МТСП; - 22 100 лв. собствени средства местни дейности ( било 237 160 лв.) - 16 348 лв. собствени средства държавни дейности ( било 13 702 лв.); - 477 587 лв. § 40-00 – постъпления от продажба на общински нефинансови активи ( било 7 000 лв.). „1.3.2. За капиталови разходи със средства от Европейският съюз са планирани 221 956 лв. (било „122 532 лв.“) : - 117 932 лв. Ремонт на спортни площадки в СУ „Максим Райкович“ – град Лясковец – Етап 1 - 4 600 лв. Проект "Укрепване на общинския капа-цитет за качествени и достъпни социал-ни услуги в Община Лясковец - 99 424 лв. Проект "Обособяване на Общински пазар в с. Джулюница за продажба на местни продукти от територията" III. Общински съвет Лясковец прави вътрешно-компенсирани промени, съгласно Приложение № 2. IV. Общински съвет Лясковец изменя т. 1.3.3. от свое Решение № 638/13.09.2023 г., както следва: „„1.3.3. За текущ ремонт от § 40-00 – променям числото 558 699 лв. на 658 376 лв.), в т.ч.: 1.3.3. За текущ ремонт от § 40-00 – 658 376 лв., в т.ч. : - Текущ ремонт на ограда на стадион „М. Алексиев“ гр. Лясковец -100 000 лв.; - Текущ ремонт на сграда на ритуален дом в гробищен парк гр. Лясковец - 140 000 лв.; - Текущ ремонт на сграда на читалище „Пробуждане-1896“ с. Джулюница- 60 000 лв.; - Текущ ремонт на улици за 6 бр. повдигнати пешеходни пътеки и маркировката им – 19 199 лв. - Изкърпване на цялата улична мрежа в населените места на територията на Община Лясковец - 61 500 лв. (по 12 000 лв. за с. Драгижево, с. Мерданя и с. Козаревец и по 8 500 лв. за гр. Лясковец, с. Джулюница и с. Добри дял) . - ремонт на сградата на пенсионерски клуб „Златна есен“ с. Джулюница – 60 000 лв.; - ремонт на училищния двор на ОбУ „П. Р. Славейков“ с. Джулюница – 40 000 лв.; - ремонт на покрива на физкултурен салон на ОбУ „П. Р. Славейков“ с. Джулюница и санитарните помещения към физкултурния салон – 0 лв. / било 60 000 лв/.; - за обект „Строителни и монтажни работи по изпълнение на ремонт на спортни площадки в СУ „Максим Райкович“ – Корпус I – град Лясковец“ – 18 000 лв. - ОУ "П.Р.Славейков" с. Джулюница - проект" Красива България“ – 105 900 лв. - ул.“Хан Аспарух“ с. Козаревец – 7 000 лв. - геоложки проучвания на блок ул. „В. Левски“ №8а - 7 837 лв. - резерв 38 940 лв. Наименование на обектите: А). Целева субсидия § 51-00 било става 1. ОУ "П.Р.Славейков" с. Джулюница - проект" Красива България“ 250 000 144 100 2. Основен ремонт на читалище "Развитие 1902" с. Мерданя 381 178 565 948 3. Ремонт на спортни площадки в СУ „Максим Райкович“ – град Лясковец – Етап 1 63 857 62 885 4. ОР на ул. „Иван Вазов“ гр. Лясковец 175 022 160 736 Всичко: 870 057 933 669 § 52-00 било става 1. Изграждане на спортни площадки със специализирана спортна настилка в СУ „Максим Райкович“ – град Лясковец 10 896 10 884 2. гр. Лясковец - ДСП - лекотоварен автомобил 50 000 49 300 Всичко: 60 896 60 184 Б). Трансфер ПУДООС § 52-00 било става 1.Национална кампания "Чиста околна среда" и наименование "Пея, уча се и зная сред природата 2 058 1 459 да играя" в ДГ "Славейче" гр. Лясковец - детска беседка с маса и пейки 2.Национална кампания "Чиста околна среда" и наименование "Пея, уча се и зная сред природата 0 2 291 да играя" в ДГ "Славейче" гр. Лясковец - детска беседка осмоъгълна с плат Всичко: 2 058 3 750 В). Собствени средства местни дейности § 52-00 било става 1.Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Добри дял, 215 060 0 община Лясковец Г). Собствени средства държавни дейности § 52-00 било става 1. ОУ "П. Р. Славейков" с. Джулюница - компютърна конфигурация 0 1 375 2. НП "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда", по модул 2 "Площадка за обучение 0 1 271 по безопастност за движение по пътищата" 1 брой ОУ "П. Р. Славейков" с. Джулюница Всичко: 0 2 646 Д). § 40-00 – Постъпления от продажба на общински нефинансови активи § 52-00 било става . 1.Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Добри дял, община Лясковец 0 430 120 2. Реконструкция на открити спортни площадки в гр. Лясковец - Етап 1 0 40 467 Всичко: 0 470 587 Е) Целеви трансфер по ПМС № 269/07.09.2022 г. § 52-00 било става 1.Изграждане на спортни площадки със специализирана спортна настилка в СУ „Максим Райкович“ – град Лясковец 166 791 164 628 Ж) За капиталови разходи със средства от Европейският съюз § 52-00 било става 1.Проект "Обособяване на Общински пазар в с. Джулюница за продажба на местни продукти от територията" 0 99 424 V. Общински съвет Лясковец изменя т.12 от от свое Решение № 638/13.09.2023 г., както следва: 12.Оправомощава кмета на Община Лясковец да извършва компенсирани промени : VI. Общински съвет Лясковец допълва културния календар за 2023 г. за отбелязване на 100 годишен юбилей на ОУ „П. Р. Славейков“ със сумата 2 000 лв.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /С. Добрев/