Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 4 / 30.11.2023 Публикувано на 06.12.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 4
от заседание на ОбС, проведено на 30.11.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 4   ОТНОСНО: Определяне размера на трудовите възнаграждения на Кмета на Община Лясковец, на кметовете на кметства и на Председателя на Общински съвет Лясковец, считано от 13.11.2023 г.   На основание На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и чл. 26, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 5, ал. 16 и чл. 8, ал. 3 от ПМС № 67/14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, Общински съвет - Лясковец   При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – със 15 гласа „за”, „против” няма и „въздържали се” няма, Общински съвет Общински съвет   РЕШИ:   I. На основание чл. 21, an. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 5, ал. 16 и чл. 8, ал. 3 от ПМС № 67/14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и Приложение № 1 към чл. 3 ал. 2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, Общински съвет Лясковец определя основна месечна работна, считано от 13.11.2023 г. на Кмета на Община Лясковец и на кметовете на населените места в общината, както следва: 1. Васил Димитров Христов - Кмет на Община Лясковец - 3 266,00 лева. 2. Мариан Точев Атанасов - Кмет на Кметство с. Джулюница - 1 966,00 лева. 3. Красимира Йорданова Колева - Кмет на Кметство с. Козаревец - 1 730,00 лева. 4. Стоян Василев Стоянов - Кмет на Кметство с. Добри дял - 1 730,00 лева. 5. Мариян Георгиев Попов - Кмет на Кметство с. Драгижево - 1 573,00 лева. 6. Ваньо Димитров Ганев - Кмет на Кметство с. Мерданя - 1 573,00 лева. Размерът на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит, полагащо се на кмета на общината и кметовете на кметства в общината като лица, заемащи изборни длъжности въз основа на приравнени на трудови правоотношения, по които имат всички трудови право освен тези, които противоречат или са несъвместими с тяхното правно положение, считано от 13.11.2023 г. е в размер на 1% (един процент) върху основните месечни работни заплати за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит, през която съответните лица са работили и/или продължават да работят в предприятието на същата длъжност или професия. II. На основание чл. 26, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, считано от 13.11.2023 г. определя основно месечно възнаграждение на председателя на Общински съвет Лясковец - Сергей Христов Добрев в размер на 2 939,00 лв. за 8 часов работен ден, представляващи 90% от основното възнаграждение на Кмета на Община Лясковец.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /С. Добрев/