Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 2 / 21.11.2023 Публикувано на 29.11.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 3
от заседание на ОбС, проведено на 21.11.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 2   ОТНОСНО: Определяне броя, наименованието и състава на Постоянните комисии на Общинския съвет.   На основание чл.21, ал.1, т.1 и чл.33, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл.8, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на община Лясковец, мандат 2019-2023 година, Общински съвет - Лясковец   При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 11 гласа „за”, „против” няма и 5 гласа „въздържали се” Общински съвет   РЕШИ:   Постоянните комисии в Общински съвет са:   1.Постоянна комисия „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ” на Общински съвет – Лясковец, в състав от седем члена и избира нейните членове, както следва: Председател: Тодор Димитров Тодоров – от квотата на ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски”; Заместник-председател: Златко Христов Войводов – от квотата на ПП ГЕРБ; Секретар: Емилия Атанасова Жилиева – от квотата на коалиция „БСП за България”; Член: Стоян Христов Йорданов – от квотата на ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски”; Член: Янко Колев Янков – от квотата на ПП „Българска прогресивна линия”; Член: Христо Добринов Гугучков – от квотата на ПП Възраждане; Член: Деян Николов Рачев – от квотата на Коалиция Продължаваме Промяната – Демократична България.   2.Постоянна комисия „ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, ЗЕМЕДЕЛИЕ, ЕВРОФОНДОВЕ, ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ, И КОНЦЕСИИ” на Общински съвет – Лясковец, в състав от седем члена и избира нейните членове, както следва: Председател: Росен Георгиев Иванов – от квотата на ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски”; Заместник-председател: Румен Иванов Стойков – от квотата на ПП ГЕРБ; Секретар: Емилия Атанасова Жилиева – от квотата на коалиция „БСП за България”; Член: Деян Николов Рачев – от квотата на Коалиция Продължаваме Промяната – Демократична България; Член: Стоян Христов Йорданов – от квотата на ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски”; Член: Ивелина Хараламбиева Гецова – от квотата на ПП ГЕРБ; Член: Златко Христов Войводов – от квотата на ПП ГЕРБ.   3.Постоянна комисия „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, МЛАДЕЖТА, СПОРТ И ТУРИЗЪМ” на Общински съвет – Лясковец, в състав от седем члена и избира нейните членове, както следва: Председател: Сашка Валентинова Михайлова – от квотата на ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски”; Заместник-председател: Христо Добринов Гугучков – от квотата на ПП Възраждане; Секретар: Пепа Бориславова Банова – от квотата на ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски”; Член: Янко Колев Янков – от квотата на коалиция ПП Българска прогресивна линия; Член: Стоян Христов Йорданов – от квотата на ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски”; Член: Ивелина Хараламбиева Гецова – от квотата на ПП ГЕРБ; Член: Даниел Димитров Димов – от квотата на ПП ГЕРБ.   4.Постоянна комисия „ИНФРАСТРУКТУРА, БЛАГОУСТРОЙСТВО, ОКОЛНА СРЕДА, РЕД, ЗАКОННОСТ, БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО” на Общински съвет – Лясковец, в състав от седем члена и избира нейните членове, както следва: Председател: Деян Николов Рачев – от квотата на Коалиция Продължаваме Промяната – Демократична България; Заместник-председател: Христо Добринов Гугучков – от квотата на ПП Възраждане; Секретар: Иван Валериев Иванов – от квотата на ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски”; Член: Емилия Атанасова Жилиева – от квотата на коалиция „БСП за България”; Член: Росен Георгиев Иванов – от квотата на ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски”; Член: Мариян Митков Василев – от квотата на ПП ГЕРБ; Член: Румен Иванов Стойков – от квотата на ПП ГЕРБ.   5.Постоянна комисия „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ, ЕТИКА, СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА, КОНТРОЛ НА РЕШЕНИЯТА” на Общински съвет – Лясковец, в състав от седем члена и избира нейните членове, както следва: Председател: Даниела Тодорова Арабаджиева – от квотата на ПП ГЕРБ; Заместник-председател: Янко Колев Янков – от квотата на ПП Българска прогресивна линия; Секретар: Даниел Димитров Димов – от квотата на ПП ГЕРБ; Член: Тодор Димитров Тодоров – от квотата на ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски”; Член: Иван Валериев Иванов – от квотата на ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски”; Член: Сашка Валентинова Михайлова – от квотата на ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски”; Член: Мариян Митков Василев – от квотата на ПП ГЕРБ.   6.Постоянна комисия по „ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО” на Общински съвет – Лясковец, в състав от седем члена и избира нейните членове, както следва: Председател: Сергей Христов Добрев – от квотата на Коалиция Продължаваме Промяната – Демократична България; Заместник-председател: Мариян Митков Василев – от квотата на ПП ГЕРБ; Секретар: Тодор Димитров Тодоров – от квотата на ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски”; Член: Иван Валериев Иванов – от квотата на ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски”; Член: Пепа Бориславова Банова – от квотата на ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски”; Член: Даниела Тодорова Арабаджиева – от квотата на ПП ГЕРБ; Член: Златко Христов Войводов – от квотата на ПП ГЕРБ.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /С. Добрев/