Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 650 / 05.10.2023 Публикувано на 12.10.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 79
от заседание на ОбС, проведено на 05.10.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 650   ОТНОСНО: Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2023 г.   На основание чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.124, ал.1 и ал.2 и чл.125, ал.1, т.2 и чл.7, ал.5 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), чл.37, ал.1 и ал.2 и чл.38, ал.1, т.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец (посл. изм. и доп. с Решение № 136/19.07.2016 г., посл. изм. и доп. с Решение № 223/25.02.2021 г. на Общински съвет - Лясковец) и в изпълнение на т.12.2 и т.12.3 от Решение № 638/13.09.2023 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2023 г.   При кворум от 14 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 5 гласа „за”, 1 „против” и 8 „въздържали се”, Общински съвет   РЕШИ:   Общински съвет - Лясковец не приема предложение с изх. № ФСД-4744/29.09.2023 г. относно: Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2023 г.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/