Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 646 / 28.09.2023 Публикувано на 29.09.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 78
от заседание на ОбС, проведено на 28.09.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 646   ОТНОСНО: Избор на Временно изпълняващ длъжността Кмет на Кметство Драгижево, общ. Лясковец.   На основание чл.42, ал.8 и ал.11 във връзка с чл.27, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), в изпълнение на правомощията по чл.59, ал.3, т.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Лясковец мандат 2019 – 2023 година.   При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   І. Общински съвет - Лясковец избира Красимира Божидарова Владова за „Временно изпълняващ длъжността Кмет на Кметство Драгижево“ на територията на община Лясковец, за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет на Кметство Драгижево. ІІ. Лицето, временно изпълняващо длъжността Кмет на Кметство Драгижево, съгласно чл. 38, ал. 7 от ЗМСМА има всички права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с неговото правно положение, за срок до полагането на клетва от новоизбрания кмет на Кметство Драгижево. ІІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 38, ал. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и съгласно чл. 3, ал. 2 и Приложение № 1 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, Общински съвет - Лясковец определя размера на трудовото възнаграждение на Красимира Божидарова Владова - временно изпълняващ длъжността Кмет на Кметство Драгижево: Основна месечна работна заплата в размер на 1 573,00 лв. (хиляда петстотин седемдесет и три лева). IV. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Общински съвет - Лясковец допуска предварително изпълнение на решението поради следните мотиви: Посредством допускането на предварително изпълнение на решението на общинския съвет за избор на временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство Драгижево ще се защитят особено важни държавни и обществени интереси – упражняване на изпълнителната власт в кметството от лице, което е избрано по законоустановения ред от общинския съвет, поради отсъствието на досегашния кмет, ползващ отпуск съгласно чл. 161, ал. 1 от ИК. Изпълнението на правомощията на кмета на кметство от страна на лицето, избрано по реда на чл. 42, ал. 8 от ЗМСМА ще е изцяло в обществен интерес, доколкото те се свеждат до изпълнение на бюджета на кметството, организиране на благоустройствени, комунални и други мероприятия, стопанисване на обекти - общинската собственост, водене на регистрите на населението и съставяне на актове за гражданско състояние, осигуряване на административни услуги на физически и юридически лица и други, поради ползването от страна на кмета на кметство на отпуск по чл. 161, ал. 1 от ИК поради регистрацията му като кандидат за кмет в предстоящите местни избори на 29.10.2023 г., за срок до полагането на клетва от новоизбрания кмет. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 45, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) чрез Общински съвет - Лясковец пред Административен съд – гр. Велико Търново, по реда на Административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок от публикуването му на официалната интернет страница на Община Лясковец.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/