Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 645 / 28.09.2023 Публикувано на 29.09.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 78
от заседание на ОбС, проведено на 28.09.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 645   ОТНОСНО: Избор на Временно изпълняващ длъжността Кмет на Кметство Джулюница, общ. Лясковец.   На основание чл.42, ал.8 и ал.11 във връзка с чл.27, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), в изпълнение на правомощията по чл.59, ал.3, т.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Лясковец мандат 2019 – 2023 година.   При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   І. Общински съвет - Лясковец избира Мариана Маринова Стойкова за „Временно изпълняващ длъжността Кмет на Кметство Джулюница“ на територията на община Лясковец, за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет на Кметство Джулюница. ІІ. Лицето, временно изпълняващо длъжността Кмет на Кметство Джулюница, съгласно чл. 38, ал. 7 от ЗМСМА има всички права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с неговото правно положение, за срок до полагането на клетва от новоизбрания кмет на Кметство Джулюница. ІІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 38, ал. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и съгласно чл. 3, ал. 2 и Приложение № 1 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, Общински съвет - Лясковец определя размера на трудовото възнаграждение на Мариана Маринова Стойкова - временно изпълняващ длъжността Кмет на Кметство Джулюница: Основна месечна работна заплата в размер на 1 966,00 лв. (хиляда деветстотин шестдесет и шест лева). IV. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Общински съвет - Лясковец допуска предварително изпълнение на решението поради следните мотиви: Посредством допускането на предварително изпълнение на решението на общинския съвет за избор на временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство Джулюница ще се защитят особено важни държавни и обществени интереси – упражняване на изпълнителната власт в кметството от лице, което е избрано по законоустановения ред от общинския съвет, поради отсъствието на досегашния кмет, ползващ отпуск съгласно чл. 161, ал. 1 от ИК. Изпълнението на правомощията на кмета на кметство от страна на лицето, избрано по реда на чл. 42, ал. 8 от ЗМСМА ще е изцяло в обществен интерес, доколкото те се свеждат до изпълнение на бюджета на кметството, организиране на благоустройствени, комунални и други мероприятия, стопанисване на обекти - общинската собственост, водене на регистрите на населението и съставяне на актове за гражданско състояние, осигуряване на административни услуги на физически и юридически лица и други, поради ползването от страна на кмета на кметство на отпуск по чл. 161, ал. 1 от ИК поради регистрацията му като кандидат за кмет в предстоящите местни избори на 29.10.2023 г., за срок до полагането на клетва от новоизбрания кмет. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 45, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) чрез Общински съвет - Лясковец пред Административен съд – гр. Велико Търново, по реда на Административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок от публикуването му на официалната интернет страница на Община Лясковец.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/