Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 642 / 28.09.2023 Публикувано на 05.10.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 78
от заседание на ОбС, проведено на 28.09.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 642   ОТНОСНО: Сключване на Споразумение за сътрудничество между Община Лясковец и „ГЛОРИЯ МЕБЕЛ“ ООД с ЕИК 104684881, за реализацията на обект: „Изграждане на пътна връзка между Републикански път II-53 „Поликраище - Горна Оряховица - Лясковец - Елена“ с о. т. 7-8-9-10, от км. 13+074 до км 13+150 и улица с о. т. 2009-2010-2011 по ПУП на гр. Лясковец“, находящ се на територията на гр. Лясковец, общ. Лясковец.   На основание чл.21, ал.1, т.23, чл.59 – 61 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и в изпълнение на правомощията по чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец одобрява текста на проект за Споразумение за сътрудничество между Община Лясковец и „ГЛОРИЯ МЕБЕЛ“ ООД с ЕИК 104684881, със седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица, общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново, ул. ... № ..., вх. ..., ет. ..., представлявано от Юлиян Петров Петров в качеството му на управител – Приложение № 1. 2. Общински съвет - Лясковец възлага на Кмета на Община Лясковец да подпише Споразумение за сътрудничество между Община Лясковец и „ГЛОРИЯ МЕБЕЛ“ ООД с ЕИК 104684881, със седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица, общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново, ул. ... № ..., вх. ..., ет. ..., представлявано от Юлиян Петров Петров в качеството му на управител – по Приложение № 1.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/

Приложение № 1.