Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 641 / 28.09.2023 Публикувано на 05.10.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 78
от заседание на ОбС, проведено на 28.09.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 641   ОТНОСНО: Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2023 г.   На основание чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.124, ал.1 и ал.2 и чл.125, ал.1, т.2 и чл.7, ал.5 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), чл.37, ал.1 и ал.2 и чл.38, ал.1, т.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец (приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет – Лясковец) и в изпълнение на т.12.2 и т.12.3 от Решение № 638/13.08.2023 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2023 г.   При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   Общински съвет - Лясковец одобрява извършването на вътрешно-компенсирани промени, съгласно Приложение № 1. Настоящото решение не подлежи на обжалване съгласно чл. 21, ал. 5 от АПК.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/