Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 637 / 13.09.2023 Публикувано на 21.09.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 77
от заседание на ОбС, проведено на 13.09.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 637   ОТНОСНО: Приемане на Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност на територията на Община Лясковец.   На основание чл.33, ал.1, т.2, чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, т.1 и чл.133, ал.4 от Закона за физическото възпитание и спорта.   При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   Общински съвет – Лясковец приема Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност на територията на Община Лясковец.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/