Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 636 / 13.09.2023 Публикувано на 21.09.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 77
от заседание на ОбС, проведено на 13.09.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 636   ОТНОСНО: Определяне на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд - Велико Търново.   На основание чл.21, ал.1, т.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.68, чл.68а, ал.4 и чл.68в от Закона за съдебната власт, в изпълнение на Решение № 582/22.06.2023 г. на Общински съвет - Лясковец, във връзка с доклад на Временната комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Окръжен съд - Велико Търново, и писмо с изх.№ 1208/10.05.2023 г. от Председателя на Апелативен съд - Велико Търново.   При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Определя и предлага за избиране от Общото събрание на съдиите от Апелативен съд - Велико Търново, следните кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд - Велико Търново: - Десислава Енчева Иванова; - Славена Андрианова Станева.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/