Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 634 / 13.09.2023 Публикувано на 21.09.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 77
от заседание на ОбС, проведено на 13.09.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 634   ОТНОСНО: Утвърждаване броя на паралелките с ученици под определения минимум на територията на община Лясковец за учебната 2023/2024 година и определяне размера на допълнителните средства за маломерните паралелки.   На основание чл.17, ал.1, т.3, чл.21, ал.1, т.6 и т.23 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.68, ал.1, т.2, ал.2, ал.4, т.3, ал.5 и ал.8 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, както и въз основа на представените предложения от директорите на училищата на територията на община Лясковец, искане с изх. № 167/17.08.2023 г. от Директора на ОбУ „Петко Рачев Славейков“ – с. Джулюница за осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по стандарти за съответната дейност и становище с изх. № РД22-2486/23.08.2023 г. от Регионално управление на образованието – гр. Велико Търново.   При кворум от 14 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец утвърждава броя на паралелките с ученици под определения минимум, както следва: ОбУ „П. Р. Славейков” - с. Джулюница, общ. Лясковец: - III клас – 1 паралелка с 12 ученици Разлика (недостиг) по задължителния минимум – 4 ученици - V клас - 1 паралелка с 13 ученици Разлика (недостиг) по задължителния минимум – 5 ученици - VI клас – 1 паралелка с 14 ученици Разлика (недостиг) по задължителния минимум – 4 ученици - VІІ клас - 1 паралелка с 12 ученици Разлика (недостиг) по задължителния минимум – 6 ученици - VІІІ клас - 1 паралелка, професия „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения“ с 10 ученици Разлика (недостиг) по задължителния минимум – 8 ученици - IX клас – 1 паралелка, професия „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения“ с 10 ученици Разлика (недостиг) по задължителния минимум – 8 ученици - X клас – 1 паралелка, професия „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения“ с 10 ученици Разлика (недостиг) по задължителния минимум – 8 ученици Общ недостиг на ученици – 43 ученици. 2. Определя размера на допълнителните средства за маломерните паралелки в ОбУ „П. Р. Славейков” - с. Джулюница, общ. Лясковец, както следва: - съгласно чл. 68, ал. 4, т. 3 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за периода 15 септември – 31 декември 2023 г. – 3 850,16 лв. - съгласно чл. 68, ал. 5 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за периода 15 септември – 31 декември 2023 г. – 1 149,84 лв. Забележка: Размерът на допълнителните средства за маломерните паралелки в ОбУ „П. Р. Славейков” - с. Джулюница, общ. Лясковец, за периода 01.01.2024 г. до 31.08.2024 г. ще бъде плануван с приемането на бюджета на Община Лясковец за 2024 г.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/