Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 627 / 31.08.2023 Публикувано на 11.09.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 76
от заседание на ОбС, проведено на 31.08.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 627   ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот (земеделска земя) – частна общинска собственост с № 220.1, находящ се в землището на с. Козаревец, общ. Лясковец.   На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 и чл.52, ал.5, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9, т.2 и чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ), чл.96, ал.1, ал.2, ал.3, ал.5 във вр. чл.64, ал.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец.   При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 10 гласа „за”, 4 „против” и 2 „въздържали се”, Общински съвет   РЕШИ:   I. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2023 година – Раздел III. „Описание на имотите, които Община Лясковец има намерение да предложи за предоставяне под наем“, със следния имот (земеделска земя) – частна общинска собственост: Имот с № 220.1 по Плана на новообразуваните имоти на землището на с. Козаревец, общ. Лясковец, с начин на трайно ползване: нива, категория: трета, площ: 12,607 дка, в землището на с. Козаревец, местност: „Баира“. ІI. Общински съвет - Лясковец взема решение за отдаване под наем на описания в т. I имот (земеделска земя) – частна общинска собственост, при следните условия: 1. Да се организира и проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок не по-дълъг от 1 (една) стопанска година, считано от стопанска 2023/2024 година на имот с № 220.1 по Плана на новообразуваните имоти на землището на с. Козаревец, общ. Лясковец, с начин на трайно ползване: нива, категория: трета, площ: 12,607 дка, в землището на с. Козаревец, местност: „Баира“, при следите условия

Имот №Площ, дкаНачална тръжна цена за годишен наем, лвДепозит за участие, 10% от първоначалния годишен наем, лвСтъпка за наддаване 5% от началната тръжна цена, лв
220.112.607253.7825.3812.69

*Началната тръжна цена за годишен наем е определена съгласно Методиката за определяне на наемни цени на общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец. 2. Наемната цена за имота по т. 1 да се актуализира годишно с инфлационния индекс на потребителските цени (средногодишен индекс на потребителските цени, предходните 12 месеца), публикуван от Националния статистически институт (НСИ). 3. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 13.10.2023 г. от 09:00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет - Лясковец, находяща се в сградата на Община Лясковец, партер, при спазване изискванията на Глава ІV от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец. 4. В публичния търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекта могат да участват всички физически и юридически лица, представили в Център за административно обслужване на Община Лясковец в указания срок изискуемите документи: - Документ за закупена тръжна документация - Документът служи за допускане до търга, лично или чрез пълномощник единствено на лицето, за чиято сметка е извършено плащането и важи само за търга за обекта, за който се отнася закупената тръжна документация; - Документ за внесен депозит - Документът служи за допускане до участие в търга лично или чрез пълномощник единствено на лицето, за чиято сметка е извършено плащането и важи само за търга на обекта, за който е внесен точният размер на предварително обявения за него депозит; - Документ за регистрация - Участниците са длъжни да представят копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгл. чл. 23 от Закона за търговския регистър; - Пълномощно за представителство - При участие на пълномощник следва да се представи пълномощно с нотариално заверен подпис на упълномощителя, съдържащо изрично упълномощаване за участие в конкретния търг от името и за сметка на упълномощителя. - Заявление за участие в търга; - Декларация за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на обекта; - Декларация за липса на публични задължения към държавата и към Община Лясковец; - Декларация за съгласие за обработване на лични данни. 5. Не се допускат до участие в публичния търг с явно наддаване пълномощници, представляващи няколко физически и юридически лица, които желаят съвместно да наемат предлагания на търга обект. 6. Търгът с явно наддаване се провежда съобразно реда, регламентиран в чл. 71 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец. В случай че никой от участниците в търга не обяви цена, която е по-висока с една стъпка на наддаване от последната достигната цена, то се обявява три пъти нейния размер, като преди третото обявяване се прави предупреждение, че е последна, и ако няма друго предложение, се обявява приключването на наддаването. След приключване на наддаването се обявява участника, предложил най-високата цена. Търгът се смята за спечелен от участника, предложил най-висока цена за годишен наем. 7. При сключване на договора, удостоверения за липса на публични задължения по смисъл на 162, ал. 2 от ДОПК от органите на Националната агенция за приходите и от Отдел „Местни данъци“ в общинска администрация на Община Лясковец, се изисква служебно от Кмета на Община Лясковец. 8. За обезпечаване изпълнението на задълженията по договора за наем, наемателят е длъжен да внесе парична гаранция в размер на годишната наемна цена, достигната на търга или конкурса, която се внася преди сключването на договора. Ако клаузите на договора са изпълнени и са платени всички наемни вноски, при прекратяване на договора внесената парична гаранция се връща на наемателя, като не се начислява лихва. 9. При несключване на договора за наем в определения срок, спечелилият търга участник губи правото за сключване на договор за отдаване под наем на обекта, както и внесения депозит. В този случай, Кметът на общината може да покани за сключване на договор участника, предложил следващата по размер цена. 10. Тръжната документация за обекта се закупува в Центъра за административно обслужване на Община Лясковец, след заплащане на такса в размер на 15,00 лв., в срок до 17:00 ч. на 11.10.2023 г. 11. Време и начин за оглед на обекта - огледът на обекта по т. 1 се извършва през всички работни дни, предхождащи датата на търга, след закупуване на тръжна документация и по предварителна заявка до общинска администрация на Община Лясковец. 12. Депозитът за участие в търга да се внася в срок до 12.10.2023 г. вкл., по следната банкова сметка на Община Лясковец: Банка ДСК ЕАД – филиал Лясковец IBAN: BG63STSA93003300180001 BIC: STSABGSF 13. Предложения за участие в търга с явно наддаване се подават в запечатан, непрозрачен плик, в Центъра за административно обслужване на Община Лясковец, в срок до 17:00 ч. на 12.10.2023 г. 14. При липса на кандидати, повторен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекта по т. 1, да се проведе на 20.10.2023 г., в същия час, на същото място и при същите условия. 15. Тръжна документация за участие в повторния търг с явно наддаване да се закупува до 17:00 ч. на 18.10.2023 г., депозит за участие да се внася до 19.10.2023 г. вкл., а предложения за участие да се подават в срок до 17:00 ч. на 19.10.2023 г. 16. Време и начин за оглед на обекта - огледът на обекта по т. 1 се извършва през всички работни дни, предхождащи датата на търга, след закупуване на тръжна документация и по предварителна заявка до общинска администрация на Община Лясковец. IІІ. Възлага на Кмета на Община Лясковец провеждането на публичния търг с явно наддаване за имота по т. І съобразно реда и условията в настоящото решение, утвърждаването на тръжна документация, както и сключването на договор за отдаване под наем със спечелилия участник. IV. Общински съвет - Лясковец определя 30% от постъпленията от годишната наемната цена по сключения договор за наем по т. II да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място. Решението подлежи на обжалване на основание чл. 8, ал. 11 от Закона за общинската собственост (ЗОС) по реда на чл. 45 от Закона за местното самоуправление и местната администрация чрез Общински съвет - Лясковец пред Административен съд – гр. Велико Търново, по реда на Административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок от публикуването му на официалната интернет страница на Община Лясковец.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/