Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 619 / 31.08.2023 Публикувано на 11.09.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 76
от заседание на ОбС, проведено на 31.08.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 619   ОТНОСНО: Съгласие за предоставяне средства по възмездна финансова помощ от страна на Община Лясковец за управление на Многофондова стратегия за Водено от общностите местно развитие на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”.   На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.10 и т.23, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5, в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец.   При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец дава съгласие за предоставяне средства по възмездна финансова помощ от страна на Община Лясковец за управление на Многофондовата стратегия за Воденото от общностите местно развитие на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Лясковец – Стражица” с ЕИК 175866893, в размер на 45 000 лв. (четиридесет и пет хиляди лева). 2. След верифицирането на направените разходи по Многофондовата стратегия за Воденото от общностите местно развитие по Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 - 2027 г. от страна на Държавен фон „Земеделие” – Разплащателна агенция, предоставените средства по възмездна финансова помощ на Сдружение „МИГ Лясковец – Стражица” да бъдат възстановени на Община Лясковец. Решението подлежи на обжалване на основание чл. 45 от Закона за местното самоуправление и местната администрация чрез Общински съвет - Лясковец пред Административен съд – гр. Велико Търново, по реда на Административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок от публикуването му на официалната интернет страница на Община Лясковец.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/