Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 616 / 31.08.2023 Публикувано на 11.09.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 76
от заседание на ОбС, проведено на 31.08.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 616   ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Лясковец за периода от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г.   На основание чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и изпълнение на чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА.   При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   Общински съвет - Лясковец приема Отчета за изпълнение на решенията на Общински съвет - Лясковец за периода от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г., съгласно Приложение № 1.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/