Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 608 / 27.07.2023 Публикувано на 03.08.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 75
от заседание на ОбС, проведено на 27.07.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 608   ОТНОСНО: Учредяване право на прокарване и на сервитутни права за трасе на ел. кабел за обект: „Външно ел. захранване на обект „ФЕЦ“ с мощност 30 kW“, за присъединяване на електрическа централа към електроразпределителната мрежа, находяща се в урегулиран поземлен имот (УПИ) XV1363, кв. 84 по Подробен устройствен план (ПУП) на с. Джулюница, общ. Лясковец.   На основание чл.193, ал.4 и ал.6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл.64, ал.6 от Закона за енергетиката (ЗЕ), чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).   При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец учредява възмездно вещно право на прокарване с обща дължина 15,98 м. и сервитут с обща площ от 33,31 м2 върху улица със статут на публична общинска собственост в частта от о. т. 187 до о. т. 212 в с. Джулюница, общ. Лясковец, за трасето на ел. кабел за обект: „Външно ел. захранване на обект „ФЕЦ“ с мощност 30 kW“, в полза на М. Х. Т. с ЕГН ..., с постоянен адрес: гр. Горна Оряховица, ул. ... № ... и М. Н. Н. с ЕГН ..., с постоянен адрес: гр. Велико Търново, ул. ... № ..., вх. ..., за присъединяване на електрическа централа, находяща се в УПИ XV1363, кв. 84 по Подробен устройствен план (ПУП) на с. Джулюница, общ. Лясковец, към електроразпределителната мрежа. 2. Обезщетение в размер на 178,20 лв. (сто седемдесет и осем лева и двадесет стотинки), представляващо цената за учредяване правото на прокарване на трасе и учредяване на сервитут, определена по реда на чл. 210 във вр. чл. 193 от ЗУТ, следва да се заплати от възложителите на обекта М. Х. Т. с ЕГН ... и М. Н. Н. с ЕГН ... на собственика на засегнатия имот – Община Лясковец. 3. Сумата в размер на 150,00 лв. (сто и петдесет лева), представляващи възнаграждението за изготвената оценка съгласно Фактура № 0000000560, т. 1, издадена от „ГЕОРГИЕВ ЕКСПЕРТ“ ЕООД с ЕИК 204271086, следва да се заплати от възложителите на обекта М. Х. Т. с ЕГН ... и М. Н. Н. с ЕГН ... на собственика на засегнатия имот, направил разхода – Община Лясковец. 4. Общински съвет - Лясковец възлага на Кмета на Община Лясковец да издаде заповед за учредяване право на прокарване на съоръжения на техническата инфраструктура и сервитутни права върху улица със статут на публична общинска собственост в частта от о. т. 187 до о. т. 212 в с. Джулюница, общ. Лясковец, на трасе на ел. кабел за обект: „Външно ел. захранване на обект „ФЕЦ“ с мощност 30 kW“, за присъединяване на електрическа централа, находяща се в XV1363, кв. 84 по Подробен устройствен план (ПУП) на с. Джулюница, общ. Лясковец към електроразпределителната мрежа, след изплащане на сумите по т. 2 и т. 3 по сметка на Община Лясковец – 178,20 лв. (сто седемдесет и осем лева и двадесет стотинки), представляваща цената на учреденото право на прокарване на трасе и учредяване на сервитут и 150,00 лв. (сто и петдесет лева), представляваща възнаграждението за изготвената оценка.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/