Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 605 / 27.07.2023 Публикувано на 03.08.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 75
от заседание на ОбС, проведено на 27.07.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 605   ОТНОСНО: Допълнение към Културен календар на Община Лясковец за финансиране издаването на историческите романи „Лъжливото зазоряване“ и „Самси Бойчо, вехта войвода“, написани от Стоян Цонев Иванов - почетен гражданин на Община Лясковец от 2022 г. за особени заслуги към общината в областта на културата.   На основание чл.17, ал.1, т.5, чл.21, ал.1, т.6 и т.12, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.18, ал.1 и ал.2, т.8 и т.9 от Закона за закрила и развитие на културата (ЗЗРК) и във връзка с изпълнение на правомощията по чл.44, ал.1, т.5 от ЗМСМА.   При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   Допълва Културния календар на Община Лясковец за 2023 г. за финансиране издаването на историческите романи „Лъжливото зазоряване“ и „Самси Бойчо, вехта войвода“ на Стоян Цонев Иванов в размер на 1000,00 лв. (хиляда лева).  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/