Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 603 / 27.07.2023 Публикувано на 03.08.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 75
от заседание на ОбС, проведено на 27.07.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 603   ОТНОСНО: Изменение на Решение № 533/23.02.2023 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на разчети на Община Лясковец за 2023 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.   На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.6 от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.   При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   I. Общински съвет - Лясковец изменя Инвестиционната програма за 2023 г. в изпълнение на чл. 6, ал. 1 от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., приета с т. 1.3. от негово Решение № 533/23.02.2023 г. II. Общински съвет - Лясковец изменя т. 1.3. от свое Решение № 533/23.02.2023 г. по следния начин: 1. В т. 1.3. числото „2 404 140 лв.” става „2 480 360 лв.“. 2. Т. 1.3.1. придобива следната редакция: „1.3.1. За капиталови разходи по бюджета са планирани 2 357 828 лв. със средства от: - 698 500 лв. целева субсидия; - 232 453 лв. остатък целева субсидия; - 166 791 лв. целеви трансфер по ПМС № 269/07.09.2022 г.; - 1 076 103 лв. целеви трансфер по РМС № 711/30.09.2022 г.; - 5 661 лв. целеви трансфер по ПМС № 298/28.09.2022 г.; - 80 000 лв. приватизация; - 2 058 лв. ПУДООС; - 74 162 лв. Целеви трансфер от МТСП; - 22 100 лв. собствени средства. Наименование на обектите: А). ПУДООС § 52-00 било става 1. Детска беседка с маса и пейки – ДГ „Славейче“ - гр. Лясковец 0 2 058 Всичко: 0 2 058 § 51-00 Б). ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕР ОТ МТСП 1. ОУ „П. Р. Славейков“ - с. Джулюница – Проект „Красива България“ – местни дейности 0 74 162 Всичко: 0 74 162  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/