Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 597 / 22.06.2023 Публикувано на 28.06.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 74
от заседание на ОбС, проведено на 22.06.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 597   ОТНОСНО: Удостояване с Годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на спорта.   На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.83, ал.5, предл. първо от Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Лясковец, мандат 2019 – 2023 година, приет с Решение № 106/25.06.2020 г. на Общински съвет - Лясковец, във връзка с празника на град Лясковец – 29 юни.   При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   Общински съвет - Лясковец удостоява Теодора Божидарова Табакова с Годишна награда с почетен знак и диплом за заслуги към Община Лясковец в областта на спорта.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/