Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 589 / 22.06.2023 Публикувано на 28.06.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 74
от заседание на ОбС, проведено на 22.06.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 589   ОТНОСНО: Допускане на отклонения от правилата и нормативите, определени в Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) II-187 в кв. 29 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, общ. Лясковец.   На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и § 9 от Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.   При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” няма и 2 „въздържали се”, Общински съвет   РЕШИ:   Общински съвет - Лясковец допуска отклонения от правилата и нормативите, определени с Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, посочени в техническо задание и скица – предложение относно разрешаване за изработване на проект за частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) II -187 в кв. 29 по плана на гр. Лясковец, общ. Лясковец, в следните устройствени показатели: начин на застрояване - свързано с височина до 10 м; максимална плътност на застрояване Пзастр. до 80%; максимална интензивност на застрояване Кинт до 3; минимална озеленена площ 20%.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/