Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 583 / 22.06.2023 Публикувано на 28.06.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 74
от заседание на ОбС, проведено на 22.06.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 583   ОТНОСНО: Изменение на Решение № 533/23.02.2023 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на разчети на Община Лясковец за 2023 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.   На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 6 от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.   При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   I. Общински съвет - Лясковец изменя Инвестиционната програма за 2023 г. в изпълнение на чл. 6, ал. 1 от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., приета с т.1.3. от негово Решение № 533/23.02.2023 г. II. Общински съвет - Лясковец изменя т. 1.3. от свое Решение № 533/23.02.2023 г. по следния начин: 1. В т. 1.3. числото „2 399 640 лв.” става „2 404 140 лв.“. 2. Т. 1.3.1. придобива следната редакция: „1.3.1. За капиталови разходи по бюджета са планирани 2 277 048 лв. със средства от: - 698 500 лв. целева субсидия; - 232 453 лв. остатък целева субсидия; - 166 791 лв. целеви трансфер по ПМС № 269/07.09.2022 г.; - 1 076 103 лв. целеви трансфер по РМС № 711/30.09.2022 г. ; - 5 661 лв. целеви трансфер по ПМС № 298/28.09.2022 г.; - 80 000 лв. приватизация; - 22 100 лв. собствени средства. Наименование на обектите: А). Собствени средства § 51-00 било става 1. ОУ „П. Р. Славейков“ - с. Джулюница – Проект „Красива България“ - дофинансиране 9 900 4 800 Всичко: 9 900 4 800 2. ОУ „П. Р. Славейков“ - с. Джулюница – Проект „Красива България“ – местни дейности 0 5 040 Всичко: 0 5 040 § 52-00 било става 1. Изграждане на спортни площадки със специализирана спортна настилка в СУ „Максим Райкович“ – град Лясковец - местни дейности 0 4 560 Всичко: 0 4 560  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/