Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 582 / 22.06.2023 Публикувано на 28.06.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 74
от заседание на ОбС, проведено на 22.06.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 582   ОТНОСНО: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд – Велико Търново.   На основание чл.33, ал.1, т.2, чл.21, ал.1, т.1, т.23 и чл.27, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.68 от Закона за съдебната власт.   При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   I. Открива процедура за определяне на осем кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд – Велико Търново и определя правила за провеждането й, както следва: 1. Избира Временна комисия, която да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд – Велико Търнов и да проведе изслушване, в състав: 1. Тодор Димитров Тодоров – Председател; 2. Георги Йорданов Димитров; 3. Стоян Христов Йорданов. 2. Кандидатите за съдебни заседатели трябва да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на изискванията по чл.67, ал.1 и ал.3 от Закона за съдебната власт: • да са на възраст от 21 до 68 години; • да имат настоящ адрес в Община Лясковец, която попада в рамките на съдебния район на Окръжен съд – Велико Търново; • да имат завършено най-малко средно образование; • да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; • да не страдат от психически заболявалия; • да не са съдебни заседатели в друг съд; • да не са общински съветници от съдебния район на Окръжен съд– Велико Търново; • да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели; • да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район Окръжен съд – Велико Търново, както и да не е избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата към Окръжен съд – Велико Търново. 3. В срок до 31.07.2023 г. кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд – Велико Търново подават в Общински съвет - Лясковец следните документи: • подробна автобиография, подписана от кандидата; • нотариално заверено копие от диплома за завършено образование; • медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване; • данни за контакт на две лица, към които Общински съвет - Лясковец да се обръща за препоръки; • мотивационно писмо; • писмено съгласие; • декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 от ЗСВ; • документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г. • декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ. 4. Утвърждава образци на следните документи: • заявление за кандидатстване - Приложение № 1; • писмено съгласие - Приложение № 2. • декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ - Приложение № 3; • декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ - Приложение № 4. 5. Временната комисия провежда изслушване на кандидатите при спазване изискванията на чл. 68 и чл. 68а от Закона за съдебната власт и съставя доклад за протичането му, който се публикува на интернет страницата Община Лясковец и се предоставя на Общински съвет - Лясковец в 7-дневен срок преди гласуването за определяне на кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд – Велико Търново.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/

Приложения № 1, № 2, № 3 и № 4.