Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 581 / 22.06.2023 Публикувано на 28.06.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 74
от заседание на ОбС, проведено на 22.06.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 581   ОТНОСНО: Вземане на решения от Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД – гр. Велико Търново на редовно общо събрание.   На основание чл.17, ал.1, т.1 и чл.21, ал.1, т.9 и т.23, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.51 от Закона за общинската собственост (ЗОС), както и в изпълнение на правомощията по чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   I. Оправомощава представителя на Община Лясковец в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново с ЕИК 104055066 – д-р Ивелина Хараламбиева Гецова, да гласува на Общото събрание на съдружниците на „ВиК Йовковци” ООД, насрочено за 30.06.2023 г. по въпросите, включени в дневния ред, по следния начин: 1. По т. 1 от дневния ред - Обсъждане и приемане на отчета за управлението на „ВиК Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново за 2022 г., с проект за решение: „Общото събрание на съдружниците приема за сведение отчета за управление на „ВиК Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново през 2022 г.“ да гласува „за“ при вземане на следното решение: „Общото събрание на съдружниците приема за сведение отчета за управление на „ВиК Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново през 2022 г.” 2. По т. 2 от дневния ред - Разглеждане и приемане на Годишния финансов отчет за 2022 г. на „ВиК Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново, заедно с доклада на одитора за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г., с проект за решение: „Общото събрание на съдружниците приема годишния финансов отчет на „ВиК Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново за 2022 г., заедно с доклада на одитора за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.“, да гласува „за“ при вземане на следното решение: „Общото събрание на съдружниците приема годишния финансов отчет на „ВиК Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново за 2022 г., заедно с доклада на одитора за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.” 3. По т. 3 от дневния ред - Разпределение на печалбата на дружеството за 2022 г., с проект за решение: „Печалбата по годишния финансов отчет след данъчно облагане за финансовата 2022 г. на „ВиК Йовковци” ООД да се отнесе в сметка „Други резерви“ на дружеството, в съответствие с Разпореждане № 2 на Министерския съвет от 26.04.2023 г.“, да гласува „за“ при вземане на следното решение: „Печалбата по годишния финансов отчет след данъчно облагане за финансовата 2022 г. на „ВиК Йовковци” ООД да се отнесе в сметка „Други резерви“ на дружеството, в съответствие с Разпореждане № 2 на Министерския съвет от 26.04.2023 г.” 4. По т. 4 от дневния ред - Разглеждане и приемане доклада на Одитния комитет на „ВиК Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново за дейността му през 2022 г. (във връзка с чл. 108, ал. 1, т. 8 от Закона за независимия финансов одит), с проект за решение: „Общото събрание на съдружниците приема доклада на Одитния комитет на „ВиК Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново за дейността му през 2022 г. (във връзка с чл. 108, ал. 1, т. 8 от Закона за независимия финансов одит).“, да гласува „за“ при вземане на следното решение: „Общото събрание на съдружниците приема доклада на Одитния комитет на „ВиК Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново за дейността му през 2022 г. (във връзка с чл. 108, ал. 1, т. 8 от Закона за независимия финансов одит).” 5. По т. 5 от дневния ред - Избор на регистриран одитор за извършване на проверка и заверка на Годишния финансов отчет на „ВиК Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново за финансовата 2023 г., с проект за решение: „Общото събрание на съдружниците приема предложението на управителя на дружеството и препоръката на одитния комитет от 10.06.2022 г. (направена съгласно изискванията на чл. 108, ал. 1, т. 6 от ЗНФО) за избор на дипломиран експерт-счетоводител Катерина Красимирова Шопова, регистриран одитор под № 0864, чрез „ОДИТОН“ ЕООД, за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ВиК Йовковци“ ООД за 2023 г. Възнаграждението по договора да не бъде по-високо от 10 800 /десет хиляди и осемстотин/ лева, без ДДС.“, да гласува „за“ при вземане на следното решение: „Общото събрание на съдружниците приема предложението на управителя на дружеството и препоръката на одитния комитет от 10.06.2022 г. (направена съгласно изискванията на чл. 108, ал. 1, т. 6 от ЗНФО) за избор на дипломиран експерт-счетоводител Катерина Красимирова Шопова, регистриран одитор под № 0864, чрез „ОДИТОН“ ЕООД, за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ВиК Йовковци“ ООД за 2023 г. Възнаграждението по договора да не бъде по-високо от 10 800 /десет хиляди и осемстотин/ лева, без ДДС.” 6. По т. 6 от дневния ред - Вземане на решение за отписване на актуваните разходи през периода 2009 - 2013 г. за обект „Изместване на деривация Йовковци“ в района на с. Присово I и II участък, по предложение на управителя на дружеството. Направените и счетоводно отразени разходи по дебита на сметка 613 (незавършено строителство) в размер на 2 460 021.93 лв. да бъдат отписани за сметка на други резерви на дружеството, което от своя страна няма да окаже влияние на годишния финансов резултат на дружеството. Прокурорска преписка № 2263 от 2013 г. е прекратена окончателно поради смърт на дееца с Определение на Окръжен съд Велико Търново, с проект за решение: „Общото събрание на съдружниците приема предложението на управителя на дружеството за отписване на актуваните разходи през периода 2009-2013 г. за обект „Изместване на деривация Йовковци“ в района на с. Присово I и II участък, по предложение на управителя на дружеството. Направените и счетоводно отразени разходи по дебита на сметка 613 (незавършено строителство) в размер на 2 460 021.93 лв. да бъдат отписани за сметка на други резерви на дружеството, което от своя страна няма да окажа влияние на годишния финансов резултат на дружеството. Прокурорска преписка № 2263 от 2013 г. е прекратена окончателно поради смърт на дееца с Определение на Окръжен съд Велико Търново.“, да гласува „против“ при вземане на следното решение: „Общото събрание на съдружниците приема предложението на управителя на дружеството за отписване на актуваните разходи през периода 2009-2013 г. за обект „Изместване на деривация Йовковци“ в района на с. Присово I и II участък, по предложение на управителя на дружеството. Направените и счетоводно отразени разходи по дебита на сметка 613 (незавършено строителство) в размер на 2 460 021.93 лв. да бъдат отписани за сметка на други резерви на дружеството, което от своя страна няма да окажа влияние на годишния финансов резултат на дружеството. Прокурорска преписка № 2263 от 2013 г. е прекратена окончателно поради смърт на дееца с Определение на Окръжен съд Велико Търново.” II. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) в случай на невъзможност на Кмета на Община Лясковец да участва в редовното заседание на Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново с ЕИК 104055066, насрочено за 30.06.2023 г., определя за представител на Община Лясковец в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново инж. Росица Лазарова Господинова – Заместник-кмет на Община Лясковец. Възлага на представителя на Община Лясковец - инж. Росица Лазарова Господинова – Заместник-кмет на Община Лясковец, в случай на невъзможност Кметът на Община Лясковец да присъства на 30.06.2023 г. на заседанието на Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново с ЕИК 104055066, да гласува по предложения дневен ред, по следния начин: 1. По т. 1 от дневния ред - Обсъждане и приемане на отчета за управлението на „ВиК Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново за 2022 г., с проект за решение: „Общото събрание на съдружниците приема за сведение отчета за управление на „ВиК Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново през 2022 г.“ да гласува „за“ при вземане на следното решение: „Общото събрание на съдружниците приема за сведение отчета за управление на „ВиК Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново през 2022 г.” 2. По т. 2 от дневния ред - Разглеждане и приемане на Годишния финансов отчет за 2022 г. на „ВиК Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново, заедно с доклада на одитора за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г., с проект за решение: „Общото събрание на съдружниците приема годишния финансов отчет на „ВиК Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново за 2022 г., заедно с доклада на одитора за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.“, да гласува „за“ при вземане на следното решение: „Общото събрание на съдружниците приема годишния финансов отчет на „ВиК Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново за 2022 г., заедно с доклада на одитора за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.” 3. По т. 3 от дневния ред - Разпределение на печалбата на дружеството за 2022 г., с проект за решение: „Печалбата по годишния финансов отчет след данъчно облагане за финансовата 2022 г. на „ВиК Йовковци” ООД да се отнесе в сметка „Други резерви“ на дружеството, в съответствие с Разпореждане № 2 на Министерския съвет от 26.04.2023 г.“, да гласува „за“ при вземане на следното решение: „Печалбата по годишния финансов отчет след данъчно облагане за финансовата 2022 г. на „ВиК Йовковци” ООД да се отнесе в сметка „Други резерви“ на дружеството, в съответствие с Разпореждане № 2 на Министерския съвет от 26.04.2023 г.” 4. По т. 4 от дневния ред - Разглеждане и приемане доклада на Одитния комитет на „ВиК Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново за дейността му през 2022 г. (във връзка с чл. 108, ал. 1, т. 8 от Закона за независимия финансов одит), с проект за решение: „Общото събрание на съдружниците приема доклада на Одитния комитет на „ВиК Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново за дейността му през 2022 г. (във връзка с чл. 108, ал. 1, т. 8 от Закона за независимия финансов одит).“, да гласува „за“ при вземане на следното решение: „Общото събрание на съдружниците приема доклада на Одитния комитет на „ВиК Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново за дейността му през 2022 г. (във връзка с чл. 108, ал. 1, т. 8 от Закона за независимия финансов одит).” 5. По т. 5 от дневния ред - Избор на регистриран одитор за извършване на проверка и заверка на Годишния финансов отчет на „ВиК Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново за финансовата 2023 г., с проект за решение: „Общото събрание на съдружниците приема предложението на управителя на дружеството и препоръката на одитния комитет от 10.06.2022 г. (направена съгласно изискванията на чл. 108, ал. 1, т. 6 от ЗНФО) за избор на дипломиран експерт-счетоводител Катерина Красимирова Шопова, регистриран одитор под № 0864, чрез „ОДИТОН“ ЕООД, за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ВиК Йовковци“ ООД за 2023 г. Възнаграждението по договора да не бъде по-високо от 10 800 /десет хиляди и осемстотин/ лева, без ДДС.“, да гласува „за“ при вземане на следното решение: „Общото събрание на съдружниците приема предложението на управителя на дружеството и препоръката на одитния комитет от 10.06.2022 г. (направена съгласно изискванията на чл. 108, ал. 1, т. 6 от ЗНФО) за избор на дипломиран експерт-счетоводител Катерина Красимирова Шопова, регистриран одитор под № 0864, чрез „ОДИТОН“ ЕООД, за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ВиК Йовковци“ ООД за 2023 г. Възнаграждението по договора да не бъде по-високо от 10 800 /десет хиляди и осемстотин/ лева, без ДДС.” 6. По т. 6 от дневния ред - Вземане на решение за отписване на актуваните разходи през периода 2009 - 2013 г. за обект „Изместване на деривация Йовковци“ в района на с. Присово I и II участък, по предложение на управителя на дружеството. Направените и счетоводно отразени разходи по дебита на сметка 613 (незавършено строителство) в размер на 2 460 021.93 лв. да бъдат отписани за сметка на други резерви на дружеството, което от своя страна няма да окаже влияние на годишния финансов резултат на дружеството. Прокурорска преписка № 2263 от 2013 г. е прекратена окончателно поради смърт на дееца с Определение на Окръжен съд Велико Търново, с проект за решение: „Общото събрание на съдружниците приема предложението на управителя на дружеството за отписване на актуваните разходи през периода 2009-2013 г. за обект „Изместване на деривация Йовковци“ в района на с. Присово I и II участък, по предложение на управителя на дружеството. Направените и счетоводно отразени разходи по дебита на сметка 613 (незавършено строителство) в размер на 2 460 021.93 лв. да бъдат отписани за сметка на други резерви на дружеството, което от своя страна няма да окаже влияние на годишния финансов резултат на дружеството. Прокурорска преписка № 2263 от 2013 г. е прекратена окончателно поради смърт на дееца с Определение на Окръжен съд Велико Търново.“, да гласува „против“ при вземане на следното решение: „Общото събрание на съдружниците приема предложението на управителя на дружеството за отписване на актуваните разходи през периода 2009-2013 г. за обект „Изместване на деривация Йовковци“ в района на с. Присово I и II участък, по предложение на управителя на дружеството. Направените и счетоводно отразени разходи по дебита на сметка 613 (незавършено строителство) в размер на 2 460 021.93 лв. да бъдат отписани за сметка на други резерви на дружеството, което от своя страна няма да окаже влияние на годишния финансов резултат на дружеството. Прокурорска преписка № 2263 от 2013 г. е прекратена окончателно поради смърт на дееца с Определение на Окръжен съд Велико Търново.” съобразно мотивите, изложени в предложението до Общински съвет - Лясковец.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/