Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 575 / 25.05.2023 Публикувано на 31.05.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 73
от заседание на ОбС, проведено на 25.05.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 575   ОТНОСНО: Даване на съгласие за учредяване право на прокарване и на сервитутни права за трасе на ел. кабел за обект: „Външно ел. захранване, кабелна линия HH за електрозахранване на УПИ XVII-2512,2513,2514“, находящ се по ул. „Никола Козлев“ от урегулиран поземлен имот (УПИ) XXVII до УПИ XVII-2512,2513,2514 в кв. 122 и 124 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, общ. Лясковец.   На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.193, ал.4 и ал.6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл.64, ал.6 от Закона за енергетиката (ЗЕ).   При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец дава съгласие да се учреди възмездно вещно право на прокарване с обща дължина 135,10 м. и сервитут с обща площ от 283,71 м2, за трасето на ел. кабел за обект: „Външно ел. захранване, кабелна линия HH за електрозахранване на УПИ XVII-2512,2513,2514“ на „ПИМЕН” ООД с ЕИК 206597910, със седалище и адрес на управлението: гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, ул. „Никола Козлев“ № 51, представлявано от управителя Мирослав Качамаков, за захранване на XVII-2512,2513,2514, кв. 124 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, върху улица със статут на публична общинска собственост в частта от о. т. 2073 – о. т. 613а – о. т. 614 - о. т. 623 в гр. Лясковец, общ. Лясковец. 2. Общински съвет - Лясковец определя срок за съгласие по т. 1 – до влизане в сила на решението на Общински съвет - Лясковец за учредяване на сервитутни права за трасе на ел. кабел за обект: „Външно ел. захранване, кабелна линия HH за електрозахранване на УПИ XVII-2512,2513,2514“, за захранване на XVII-2512,2513,2514, кв. 124 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, но не по-късно от три години от приемане на настоящото решение. 3. На основание чл. 210, във връзка с чл. 193, ал. 4 и ал. 8 от ЗУТ, Общински съвет - Лясковец възлага на Кмета на Община Лясковец да назначи комисия за изготвяне на пазарна оценка за учредяване на право на прокарване на трасе с дължина 135,10 м. и сервитут с обща площ от 283,71 м2 за трасе на ел. кабел за обект: „Външно ел. захранване, кабелна линия HH за електрозахранване на УПИ XVII-2512,2513,2514“, за захранване на XVII-2512,2513,2514, кв. 124 по ПУП на гр. Лясковец, общ. Лясковец, находящо се в улица със статут на публична общинска собственост в частта от о. т. 2073 – о. т. 613а – о. т. 614 - о. т. 623 в гр. Лясковец, общ. Лясковец.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/