Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 573 / 25.05.2023 Публикувано на 31.05.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 73
от заседание на ОбС, проведено на 25.05.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 573   ОТНОСНО: Стартиране на процедура за избор на обществен посредник на територията на Община Лясковец.   На основание чл.33, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.7, ал.1 и 2 от Правилника за дейността на обществения посредник на територията на Община Лясковец.   При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 10 гласа „за”, „против” няма и 7 „въздържали се”, Общински съвет   РЕШИ:   1. Стартира процедурата по избор на обществен посредник на територията на Община Лясковец и определя състава на комисия от пет члена - общински съветници, която да проведе конкурс е кандидатите за заемане на посочената длъжност. Комисията е в състав: 1. Тодор Димитров Тодоров – общински съветник от ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски”. 2. Васил Димитров Христов – общински съветник от ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски”. 3. Стоян Христов Йорданов – общински съветник от ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски”. 4. Емилия Атанасова Жилиева – общински съветник от Коалиция „БСП за България”. 5. Деян Николов Рачев – общински съветник от Местна коалиция „Демократична България – Обединение (Воля, НФСБ)”. 2. Определя за председател на комисията Тодор Димитров Тодоров – общински съветник от ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски”. 3. Всички разходи за публикуване в най-малко два областни ежедневника на поканата до всички граждани, неправителствени организации и цялата местна общност за представяне на кандидатури за заемане длъжността обществен посредник на територията на Община Лясковец са за сметка на общинския бюджет.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/