Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 569 / 27.04.2023 Публикувано на 04.05.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 72
от заседание на ОбС, проведено на 27.04.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 569   ОТНОСНО: Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд за отдаване под наем за стопанската 2023/2024 година без търг или конкурс.   На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 и чл.52, ал.5, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.24а, ал.7 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ) и чл.98, ал.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец.   При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 6 гласа „за”, 1 „против” и 9 „въздържали се”, Общински съвет   РЕШИ:   I. Общински съвет - Лясковец не приема предложение с изх. № ОС-2151/06.04.2023 г. относно: Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд за отдаване под наем за стопанската 2023/2024 година без търг или конкурс.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/