Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 568 / 27.04.2023 Публикувано на 04.05.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 72
от заседание на ОбС, проведено на 27.04.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 568   ОТНОСНО: Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2023 година в Община Лясковец.   На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и в изпълнение на правомощията по чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа „за”, 1 „против” и 1 „въздържал се”, Общински съвет   РЕШИ:   Общински съвет - Лясковец приема информацията за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2023 година в Община Лясковец.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/