Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 564 / 27.04.2023 Публикувано на 04.05.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 72
от заседание на ОбС, проведено на 27.04.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 564   ОТНОСНО: Приемане на изменение на Решение № 533/23.02.2023 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на разчети на Община Лясковец за 2023 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.   На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.6 от Закон за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.   При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   I. Общински съвет - Лясковец изменя Инвестиционната програма за 2023 г. в изпълнение на чл. 6, ал. 1 от Закон за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на националната здравноосигурителна каса за 2022 г., приета с т.1.3. от негово Решение № 533/23.02.2023 г. II. Общински съвет - Лясковец изменя т. 1.3. от свое Решение № 533/23.02.2023 г., както следва: 1. В т. 1.3. числото „2 384 079 лв.” става „2 390 340 лв.“. 2. Т. 1.3.1. придобива следната редакция: „1.3.1. За капиталови разходи по бюджета са планирани 2 267 808 лв. със средства от: - 698 500 лв. целева субсидия; - 232 453 лв. остатък целева субсидия; - 166 791 лв. целеви трансфер по ПМС № 269/07.09.2022 г.; - 1 076 103 лв. целеви трансфер по РМС № 711/30.09.2022 г.; - 1 461 лв. целеви трансфер по ПМС № 298/28.09.2022 г.; - 80 000 лв. приватизация; - 12 500 лв. собствени средства. Наименование на обектите: А). Собствени средства § 51-00 било става 1. ОУ „П. Р. Славейков“ с. Джулюница – проект „Красива България“ - дофинансиране 0 4 800 Всичко: 0 4 800 Б). Целеви трансфер по ПМС № 298/28.09.2022 г. § 52-00 било става 1. СУ „Максим Райкович“ – гр. Лясковец: - Фанфар - Сопран – 0 1 461 Всичко: 0 1 461  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/