Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 563 / 27.04.2023 Публикувано на 04.05.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 72
от заседание на ОбС, проведено на 27.04.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 563   ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето в Община Лясковец за 2023 година.   На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.21, ал.1, т.1 от Закона за закрила на детето, във връзка с предложение изх.№ 0402-08-00-0822/11.04.2023 г. на Дирекция „Социално подпомагане“ - Горна Оряховица.   При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   Общински съвет - Лясковец приема Общинска програма за закрила на детето в Община Лясковец за 2023 година.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/