Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 562 / 30.03.2023 Публикувано на 10.04.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 71
от заседание на ОбС, проведено на 30.03.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 562   ОТНОСНО: Предприемане на действия от Кмета на Община Лясковец, произтичащи от националното законодателство и по въпроси от местно значение.   На основание чл.33, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.   При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 10 гласа „за”, „против” няма и 6 „въздържали се”, Общински съвет   РЕШИ:   1. Възлага на Кмета на Община Лясковец да изготви в 30-дневен срок, считано от датата на влизане в сила на настоящото решение изискуемата от чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост Стратегия за управление на общинската собственост за срока на настоящия мандат и да придвижи процедурите за нейното приемане най-късно до редовното заседание на Общинския съвет за месец юни 2023 г. 2. Възлага на кмета на Община Лясковец незабавно да информира писмено председателя на Общински съвет - Лясковец за всички свои действия, както и за действията, които предприемат кредиторът „Декра Строй” ЕООД - гр. Русе и органите на изпълнителното производство по отношение на общински имот с идентификатор 44793.71.2. и начин на трайно ползване - лозе, с площ 288 014 декара, в землището на гр. Лясковец. 3. След получаване на паричен превод (ако има такъв) по банковите сметки на Община Лясковец от частния съдебен изпълнител след продажбата на запорирания от него общински имот, Кметът на Общината незабавно да уведоми писмено Председателя на Общинския съвет. Кметът на Община Лясковец не може да разпорежда извършване на плащания с източник извънредния приход от изпълнителното производство, без да има изрично разрешение на Общинския съвет за това.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/