Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 559 / 30.03.2023 Публикувано на 10.04.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 71
от заседание на ОбС, проведено на 30.03.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 559   ОТНОСНО: Отчет за изпълнението на „Регионална програма за управление на отпадъците - регион Велико Търново“ 2021-2028 г. с модул за Община Лясковец за 2022 г.   На основание чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.52, ал.9 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и в изпълнение на правомощията по чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 10 гласа „за”, 2 „против” и 4 „въздържали се” Общински съвет   РЕШИ:   Общински съвет - Лясковец приема Отчета за изпълнението на „Регионална програма за управление на отпадъците - регион Велико Търново“ 2021-2028 г. с модул за Община Лясковец за 2022 г.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/