Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 556 / 30.03.2023 Публикувано на 10.04.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 71
от заседание на ОбС, проведено на 30.03.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 556   ОТНОСНО: Включване на имот – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Лясковец през 2023 година и прекратяване на съсобственост върху имот между Община Лясковец и физическо лице.   На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9, т.2 и чл.36, ал.1, т.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.53, ал.1, т.2, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение № 532/23.02.2023 г. на Общински съвет - Лясковец и Заявление с вх. № М-5/03.01.2023 г. от И. Й. И., както и в изпълнение на правомощията по чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 6 гласа „за”, 5 „против” и 5 „въздържали се”, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец не приема предложение с изх.№ ОС-1681/15.03.2023 г. относно: Включване на имот – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Лясковец през 2023 година и прекратяване на съсобственост върху имот между Община Лясковец и физическо лице.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/