Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 555 / 30.03.2023 Публикувано на 10.04.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 71
от заседание на ОбС, проведено на 30.03.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 555   ОТНОСНО: Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през 2022 г.   На основание чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.66а от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл.7 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец.   При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 9 гласа „за”, 1 „против” и 6 „въздържали се”, Общински съвет   РЕШИ:   Общински съвет - Лясковец приема Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през 2022 година.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/