Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 529 / 15.02.2023 Публикувано на 17.02.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 67
от заседание на ОбС, проведено на 15.02.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 529   ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за срок от 5 (пет) години спортна база на стадион „Владислав“ – с. Джулюница на Футболен клуб „Владислав 2022 - Джулюница“, за провеждане на спортна дейност на клуба.   На основание чл.17, ал.1, т.10, чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и във връзка със заявление с вх. № ОС – 932/09.02.2023 г. от Председателя на Футболен клуб „Владислав 2022 - Джулюница“.   При кворум от 14 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   Общински съвет - Лясковец предоставя на Футболен клуб „Владислав 2022 - Джулюница“ безвъзмездно за срок от 5 (пет) години, считано от влизане в сила на настоящото решение, спортната база на стадион „Владислав“ – с. Джулюница за провеждане на спортна дейност на клуба, както следва: - тренировъчна дейност – 2 (два) пъти седмично по 2 часа (съгласно представен график за тренировъчната дейност за мъже през 2023 г.) и - състезателна дейност – футболни срещи през съответното футболно първенство на „Б“ Областна футболна група – „ЮГ“ (съгласно график на футболните срещи за мъже за пролет 2023 г.). Решението подлежи на обжалване чрез Общински съвет - Лясковец пред Административен съд – гр. Велико Търново, по реда на Административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок от публикуването му на официалната интернет страница на Община Лясковец.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/