Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 526 / 26.01.2023 Публикувано на 01.02.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 66
от заседание на ОбС, проведено на 26.01.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 526   ОТНОСНО: Сключване на Споразумение за сътрудничество между Община Лясковец и Столична община за споделяне на услугата „Превод на български жестов език при административно обслужване на глухи и сляпо-глухи лица от общинска администрация“.   На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23, чл.27, ал.4 и ал.5 и чл.59 – 61 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), предвид чл.62, ал.2 с оглед чл.24, т.1 от Закона за българския жестов език и в изпълнение на правомощията по чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец одобрява текста Споразумение за сътрудничество между Община Лясковец и Столична община за споделяне на услугата „Превод на български жестов език при административно обслужване на глухи и сляпо-глухи лица от общинска администрация“ – Приложение № 1. 2. Общински съвет - Лясковец възлага на Кмета на Община Лясковец да подпише Споразумение за сътрудничество между Община Лясковец и Столична община за споделяне на услугата „Превод на български жестов език при административно обслужване на глухи и сляпо-глухи лица от общинска администрация“ – Приложение № 1.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/

Споразумение за сътрудничество.