Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 525 / 26.01.2023 Публикувано на 01.02.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 66
от заседание на ОбС, проведено на 26.01.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 525   ОТНОСНО: Сключване на Споразумение за сътрудничество между Община Лясковец и М. В. Д. с ЕГН ... и Д. В. Д. с ЕГН ..., за реализацията на обект: „Изграждане на уличен водопровод за водоснабдяване на ПИ 44793.140.2 по КККР на гр. Лясковец“, находящ се в поземлен имот (ПИ) 44793.140.187 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, представляващ общински местен път.   На основание чл.21, ал.1, т.23, чл.59 – 61 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и в изпълнение на правомощията по чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец одобрява текста на проект за Споразумение за сътрудничество между Община Лясковец и М. В. Д. с ЕГН ... и Д. В. Д. с ЕГН ..., двамата с постоянен адрес: гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, ул. ... № ..., вх. ..., ет. .... 2. Общински съвет - Лясковец възлага на Кмета на Община Лясковец да подпише Споразумение за сътрудничество между Община Лясковец и М. В. Д. с ЕГН ... и Д. В. Д. с ЕГН ..., двамата с постоянен адрес: гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, ул. ... № ..., вх. ..., ет. ....  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/

Споразумение за сътрудничество.