Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 523 / 26.01.2023 Публикувано на 01.02.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 66
от заседание на ОбС, проведено на 26.01.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 523   ОТНОСНО: Изменение на Решение № 513/28.02.2019 г. на Общински съвет - Лясковец за утвърждаване състава на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол на дейностите по социално подпомагане на територията на Община Лясковец.   На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.52, ал.1 и ал.2 и чл.54 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), в изпълнение на правомощията по чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   I. Общински съвет - Лясковец изменя т. I от свое Решение № 513/28.02.2019 г., както следва: „Утвърждава състава на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи на територията на Община Лясковец, както следва: Председател: Снежина Райкова - Стоянова – Председател на постоянната комисия „Здравеопазване, социални дейности, младежта, спорт и туризъм” към Общински съвет - Лясковец; Членове: 1. Даниела Тодорова Арабаджиева – Председател на постоянната комисия „Образование, култура, православна църква, вероизповедания, етика, спазване на правилника, контрол на решенията“ към Общински съвет - Лясковец; 2. Андрей Тенев Картунов – Заместник-председател на постоянната комисия „Здравеопазване, социални дейности, младежта, спорт и туризъм” към Общински съвет - Лясковец; 3. Георги Йорданов Димитров – Заместник-председател на постоянната комисия „Образование, култура, православна църква, вероизповедания, етика, спазване на правилника, контрол на решенията“ към Общински съвет - Лясковец; 4. Петя Георгиева Кънчева – Управител на Общински комплекс за социални услуги; 5. Женя Христова Жан – Специалист в социална услуга при Домашен социален патронаж - гр. Лясковец; 6. Анжелина Иванова Хрулева – Главен специалист ,,Местни приходи” в общинска администрация на Община Лясковец; 7. Кремена Христова Дряновска – Представител на Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Г. Оряховица в гр. Лясковец; 8. Петя Станчева – Председател на Дирекция „Бюро по труда” – гр. Горна Оряховица; 9. Димитър Димитров – Председател на ,,Общинската организация на хората с увреждания“; 10. Кметове на кметствата на територията на общината: Кметство с. Джулюница, Кметство с. Добри дял, Кметство с. Козаревец, Кметство с. Драгижево и Кметство с. Мерданя, които ще участват на ротационен принцип в работата на Обществения съвет, като останалите четирима представители на кметствата ще участват в заседания на обществения съвет със съвещателни функции.“ II. Общински съвет - Лясковец изменя т. II от свое Решение № 513/28.02.2019 г., като изразът „Обществения съвет за упражняване на обществен контрол на дейностите по социално подпомагане“ се заменя с израза „Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи“ и текста придобива следната редакция: „Заседанията на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи ще се свикват веднъж на два месеца от председателя на Обществения съвет, като за работата му ще се съставя протокол.“ III. Общински съвет - Лясковец изменя т. III от свое Решение № 513/28.02.2019 г., както следва: „При установяване на пропуски и при сигнали за нарушения при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи Обществения съвет уведомяват писмено Председателя на Общински съвет - Лясковец и Инспектората към Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.“  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/