Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 319 / 30.09.2021 Публикувано на 08.10.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 39
от заседание на ОбС, проведено на 30.09.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 319   ОТНОСНО: Приемане на изменение на Решение № 221/25.02.2021 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2021 г.   На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5, в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.7, ал.5 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), във връзка с чл.4, ал.3 от Постановление № 67 на Министерския съвет от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец (посл. изм. и доп. с Решение № 223/25.02.2021 г. на Общински съвет - Лясковец).   При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 11 гласа „за”, „против” няма и 4 „въздържали се”, Общински съвет   РЕШИ:   I. Общински съвет - Лясковец изменя т. 8. от свое Решение № 221/25.02.2021 г., както следва: „Утвърждава за Общинско социално предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване” приходи в размер на 202 167 лв., разходи в размер на 202 167 лв. и 20.5 броя численост на персонала, в т.ч. 7.5 бр. за период от 05.10.2021 г. до 02.11.2021 г. включително.“ II. Общински съвет - Лясковец изменя т. 1.3. от свое Решение № 221/25.02.2021 г., както следва: 1. В т. 1.3. числото „2 289 010 лв.” става „2 352 867 лв.“. 2. Т. 1.3.1. придобива следната редакция: „1.3.1. За капиталови разходи по бюджета са планирани 1 145 983 лв. със средства от: - 116 100 лв. целева субсидия; - 4 153 лв. остатък целева субсидия; - 846 774 лв. целеви трансфер по ПМС № 360/10.12.2020 г.; - 174 лв. остатък целеви трансфер по ПМС № 283/15.10.2020 г.; - 5 026 лв. собствени средства на СУ „Максим Райкович”; - 9 999 лв. ПУДООС; - 225 114 лв. собствени средства от § 40-00 – Постъпления от продажба на общински нефинансови активи; - 2 500 лв. от приватизация. 3. Т. 1.3.2. „За средства от Европейския съюз – 1 143 027 лв. съгласно Приложение № 3“ 4. Т. 1.3.3. придобива следната редакция: „1.3.3. За текущ ремонт от § 40-00 – 193 462 лв., в т.ч.: - Проект „Красива България“ – ремонт на Народно читалище „П. Р. Славейков - 1903“ - с. Добри дял – 49 685 лв. - Текущ ремонт на кухня в ДГ „Вълшебство“ - с. Драгижево и за ремонт на голям коридор, санитарни помещения и стая за съхранение на чисто бельо – всичко 32 173 лв. - Текущ ремонт на перално помещение в ДГ „Сладкопойна чучулига“ - с. Джулюница – 7 773 лв. и физкултурен салон и подпорна стена – 5 935 лв., общо 13 708 лв. - Текущ ремонт на градска тоалетна в Централен градски парк – гр. Лясковец – 39 983 лв. - Текущ ремонт на перално помещение в ДГ „Славейче“ – гр. Лясковец – 10 000 лв. - Текущ ремонт по козирки на сградата на ДЯ „Мир“– гр. Лясковец – 2 913 лв. - Текущ ремонт на стените и тавана на коридора в ДГ „Детелина“ - с. Козаревец 6 000 лв. - За текущ ремонт на улици в гр. Лясковец - 39 000 лв., в т.ч. ул. „Стойчо Куркев“ № 15А – 10 000 лв., ул. „Стара планина“ – 10 000 лв., ул. „Росица“ № 2 – 4 000 лв. и изкърпване на дупки с пичматик – 15 000 лв. Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по § 40-00 – Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгласно чл. 127, ал. 2 от Закона за публичните финанси - Приложение № 4.“ 5. Т. 1.3.4. За текущ ремонт на улици и съоръжения към тях на територията на Община Лясковец - 553 226 лв. - целеви трансфер, предоставени с ПМС № 360/10.12.2020 г., в т.ч. - за гр. Лясковец - 253 000 лв., от които за ул. „Иван Камбуров“ – 193 541 лв., ул. „Хаджи Димитър“ - 47 128 лв. и ул. „Калина“ с продължението и „Люлин“ – 12 558 лв.; - за с. Джулюница - 60 000 лв., от които за ул. „Ивайло“ - 30 000 лв. и ул. „Алеко Константинов“ - 30 000 лв.; - за с. Добри дял - 90 000 лв. за ул. „Пролет“ – 65 660 лв. и ул. „Зеленка“ – 24 338 лв.; - за с. Драгижево - 90 000 лв. за ул. „Хаджи Димитър“ – 64 408 лв., ул. „Тракия“ – 9 978 лв. и ул. „Средна гора“ – 15 603 лв.; - за с. Козаревец - 30 000 лв. за ул. „Хан Аспарух“ и - за с. Мерданя - 30 000 лв. за ул. „Васил Априлов“. 6. Създава се нова т. 1.3.6. със следното съдържание: „Т. 1.3.6. За текущ ремонт на IV-то класна пътна мрежа на територията на Община Лясковец с пичматик - 20 000 лв. – от средствата за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища.“ Наименование: А). Собствени средства от § 40-00 – Постъпления от продажба на общински нефинансови активи § 51-00 било става 1. Проект „Ремонт и благоустрояване на площадки за игра на открито в ДГ „Пчелица“ гр. Лясковец 0 1 320 Всичко: 0 1 320 2. Проект „Ремонт и благоустрояване на площадки за игра на открито в ДГ „Радост“ гр. Лясковец 0 1 320 Всичко: 0 1 320 3. Проект „Ремонт и благоустрояване на площадки за игра на открито в ДГ „Славейче“ гр. Лясковец 0 1 200 Всичко: 0 1 200 4. Ремонт на спортни площадки в СУ „Максим Райкович“ – град Лясковец – Етап 1 0 60 017 Всичко: 0 60 017 5. Изграждане на площадка за игра със зона за отдих в гр. Лясковец 9 085 0 Всичко: 9 085 0 ОБЩО: 9 085 63 857 § 52-00 било става 1. Изграждане на площадка за игра със зона за отдих в гр. Лясковец 0 9 085 Всичко: 0 9 085 Б. ПУДООС § 51-00 било става 1. Изграждане на площадка за игра със зона за отдих в гр. Лясковец 9 999 0 Всичко: 9 999 0 § 52-00 било става 1. Изграждане на площадка за игра със зона за отдих в гр. Лясковец 0 9 999 Всичко: 0 9 999  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/