Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 250 / 29.04.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 31
от заседание на ОбС, проведено на 29.04.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 250   ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред в Община Лясковец.   На основание чл.21, ал.1, т.13 и т.23, и ал.2, и чл.22, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.2, ал.3 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и в изпълнение на чл.44, ал.1 т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет – Лясковец изменя и допълва Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред в Община Лясковец, по следния начин: § 1. В Раздел VI. „Административно наказателна отговорност“ се създава нов чл. 97а със следното съдържание: „97а. (1). За нарушаване на Правилата за провеждане на пазар в с. Джулюница, общ. Лясковец се налагат глоби на физическите лица – земеделски производители в размер до 50 лв. (петдесет лева), а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществени санкции в размер до 100 лв. (сто лева). (2). При повторно нарушение, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на акта, с който на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение, на физическите лица – земеделски производители се налагат глоби в размер до 100 лв. (сто лева), а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществени санкции в размер до 200 лв. (двеста лева).“ § 2. В Раздел VI. „Административно наказателна отговорност“ в чл. 98 се създава нова алинея 3 със следното съдържание: „(3). За маловажни случаи на административни нарушения на Правилата за провеждане на пазар в с. Джулюница, общ. Лясковец, установени при извършването им, длъжностното лице като контролен орган може да налага на местонарушението глоби в размер от 10 до 50 лв. За наложената глоба се издава фиш по образец, който съдържа данни за самоличността на контролния орган и на нарушителя, мястото и времето на нарушението, нарушените разпоредби и размера на глобата. Фишът се подписва от контролния орган и от нарушителя, че е съгласен да плати глобата, и се изпраща на общинска администрация за изпълнение. На нарушителя се дава препис, за да може да заплати доброволно глобата. Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата, за нарушението се съставя акт съгласно разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.“  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/