Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 213 / 28.01.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 27
от заседание на ОбС, проведено на 28.01.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 213   ОТНОСНО: Изменение на Решение № 51/28.01.2016 г. на Общински съвет - Лясковец за одобряване на общата численост и структурата на общинската администрация в Община Лясковец и кметствата на нейната територия, изменено с Решение № 139/19.07.2016 г., Решение № 357/25.01.2018 г., Решение № 498/31.01.2019 г., Решение № 567/25.07.2019 г., Решение № 584/21.08.2019 г. и Решение № 185/08.12.2020 г. на Общински съвет - Лясковец.   На основание чл.21, ал.1, т.2 и чл.27, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.1 от Закона за администрацията, при спазване разпоредбите на Постановление № 129/26.06.2012 г. на Министерския съвет за приемане на Класификатор на длъжностите в администрацията, Наредбата за прилагането на Класификатора на длъжностите в администрацията, Постановление 67/14.04.2010 г. на Министерския съвет за заплатите в бюджетните организации и дейности и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, в изпълнение на чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА.   При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   I. Общински съвет - Лясковец изменя т. I, б. „А” от свое Решение № 51/28.01.2016 г., както следва: „А. Одобрява общата численост и структурата на общинска администрация в Община Лясковец – 50 броя, както следва:“ II. Общински съвет - Лясковец допълва т. I, б. „А” от свое Решение № 51/28.01.2016 г. с нови т. 4а, т. 4б и 4в, със следното съдържание:„4а. Финансов контрольор – 1 брой;4б. Вътрешен одитор – 2 броя;4в. Главен архитект – 1 брой.“ III. Общински съвет - Лясковец изменя т. I, б. „А”, т. 5 от свое Решение № 51/ 28.01.2016 г. както следва: „5. Обща администрация – 13 броя, разпределени в: - Дирекция „Бюджет, финанси, правно и информационно обслужване и гражданско състояние” - 13 броя, в т.ч.: а). Отдел „Бюджет, финанси, правно и информационно обслужване” - 7 броя; б). Отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване” - 5 броя, в т.ч. Звено за административно – техническо обслужване на Общинския съвет (1 брой), съгласно чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА. - Финансов контрольор – 0 броя; - Вътрешен одитор – 0 броя” IV. Общински съвет - Лясковец изменя т. I, б. „А”, т. 6 от свое Решение № 51/28.01.2016 г., както следва: 1. Изречение първо придобива следната редакция: „6. Специализирана администрация – 20 броя, разпределени в:“ 2. В т. 6, ред. II-ри, се изменя, както следва: „-Дирекция „Териториално устройство, общинска собственост и европейска интеграция” - 10 броя“ 3. В т. 6, ред. IV-ти се изменя, както следва: „- Главен архитект – 0 броя.“ V. Общински съвет - Лясковец изменя т. I, б. „Б” от свое Решение № 51/28.01.2016 г., както следва: 1. Изречение първо придобива следната редакция: „Б. Одобрява за дофинансиране за общинска администрация общо 19 броя, като средствата за работна заплата и задължителните осигуровки са от приходи с общински характер и изравнителна субсидия, в т.ч.:“ 2. В б. „Б“, ред. I-ви, се изменя, както следва: „- Община Лясковец – 18,5 броя.“ VI. Общински съвет - Лясковец изменя т. I, б. „Г” от свое Решение № 51/28.01.2016 г., както следва: „Г. Одобрява общата численост в дейност „Домашен социален патронаж, трапезарии и други социални услуги” - 8 броя“. VII. Общински съвет - Лясковец изменя т. I, б. „Е”, от свое Решение № 51/28.01.2016 г., както следва: „Е. Одобрява общата численост в дейност „Други служби и дейности по осигуряване, подпомагане и заетост” - 6 броя.“ VIII. Промяната влиза в сила от 01.03.2021 г. IX. Възлага на Кмета на Община Лясковец в качеството му на работодател по чл. 44, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА на служителите в общинска администрация да предприеме необходимите действия за привеждане на общата численост и структура на общинска администрация в Община Лясковец в съответствие с взетото решение.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/