Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 233 / 22.12.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 18 от заседание
на ОбС, проведено на 22.12.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 233

ОТНОСНО: Определяне състава на работна група за изготвяне мероприятия, във връзка с градоустройството на населените места в Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с Решение № 214/27.11.2008 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Определя състава на работна група за изготвяне мероприятия, във връзка с градоустройството на населените места в Община Лясковец, както следва:

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЛЯСКОВЕЦ:
•Румен Стойков;
•д-р Людмил Гецов;
•Петър Славчев;
•Георги Найденов.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ-ЛЯСКОВЕЦ:
•инж. Елена Григорова;
•арх.Анелия Димова;
•инж. Светослав Димитров;
•Стойка Бонева.

ВЪНШЕН СПЕЦИАЛИСТ:
•арх.Димитър Топалов.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/