Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 232 / 22.12.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 18 от заседание
на ОбС, проведено на 22.12.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 232

ОТНОСНО: Отдаване под наем част от имот – публична общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.7, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет – Лясковец, чл.17 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Лясковец, приета от Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 13 гласа “за”, “против” няма и 3 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на общински терен в улица с о.т. 2150-346, в кв. 29 по ПУП на гр.Лясковец за поставяне на павилион със застроена площ 18 кв.м и предназначение: продажба на пакетирани хранителни стоки (закуски и полуготова храна) при начална месечна наемна цена 27.90 лева.

2. Разходите, свързани с ползване на обекта са за сметка на наемателя.

3. Възлага на кмета на Община Лясковец да организира провеждането на публично оповестен конкурс по реда на Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/