Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 230 / 22.12.2008

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 18 от заседание
на ОбС, проведено на 22.12.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 230

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци през 2008 година на територията на Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси и във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа “за”, 4 “против” и 3 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци през 2008 година на територията на Община Лясковец.

§ 1. В чл.7. (4) числото „1680” се заменя с числото „2520”.
§ 2. В чл.15. числото „1,5” се заменя с числото „1,2”.
§ 3. Чл.28. придобива следното съдържание „Данъкът се определя поотделно за всеки наследник или заветник, както следва:
1. за братя и сестри и техните деца – 0,8 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.;
2. за лица, извън посочените в т.1 – 6,6 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.

§4. В чл.32. (3) изразът „внесени в страната като нови” се заменя с израза „които не са регистрирани за движение в страната”.
§ 5. Чл.35. придобива следното съдържание:
(1) При дарение на имущество, както и в случаите по чл.44, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер на:
а) 0,7 на сто - при дарение между братя и сестри и техните деца;
б) 6,6 на сто - при дарение между лица извън посочените в буква "а".
(2) При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 2 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-висока стойност.
§ 6. Чл.41. придобива следното съдържание:
(1) За леките автомобили размера на данъка се определя съобразно мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство, както следва:
1. до 37 kW включително – 0,46 лв. за 1 kW;
2. над 37 kW до 55 kW включително – 0,54 лв. за 1 kW;
3. над 55 kW до 74 kW включително – 0,73 лв. за 1 kW;
4. над 74 kW до 110 kW включително – 1,49 лв. за 1 kW;
5. над 110 kW – 1,66 лв. за 1 kW;

В зависимост от годината на производство данъкът се умножава с коефициентите, определени с чл.55, ал.1 от Закона за местните данъци и такси.

(2) Данъкът за ремаркета на леки автомобили е в следните размери:

1. товарно ремарке – 7 лв.
2. къмпинг ремарке – 13 лв.
(3) Данъкът за мотопеди е в размер 13 лв., а за мотоциклети, както следва:

1. до 125 куб. см включително – 17 лв.
2. над 125 до 250 куб. см включително – 34 лв.
3. над 250 до 350 куб. см включително – 47 лв.
4. над 350 до 490 куб. см включително – 67 лв.
5. над 490 до 750 куб. см включително – 101 лв.
6. над 750 куб. см – 136 лв.

(4) Данъкът за триколка на база общото тегло е, както следва:

1. до 400 кг включително – 6 лв.
2. над 400 кг – 9 лв.

(5) Данъкът за автобуси се определя в зависимост от броя на местата за сядане:

1. до 22 места, вкл. мястото на водача – 70 лв.
2. над 22 места, вкл. мястото на водача – 141 лв.

(6) Данъкът за товарен автомобил до 12 т технически допустима максимална маса е в размер 14 лв. за всеки започнат тон товароносимост.

(7) Данъкът за седлови влекач и влекач за ремарке се определя в зависимост от допустимата максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и вида на окачването на влекача, посочени в свидетелството за регистрация на влекача, както следва:

Брой оси на седловия влекач/влекача за ремарке Допустима максимална маса на състава от превозни средства, посочена в свидетелството за регистрация на влекача (в тона): Данък (в лева)
равна или повече от по-малка от задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното други системи за окачване на задвижващата ос/оси
А) с две оси - 18 11 40
  18 20 40 90
  20 22 90 206
  22 25 268 481
  25 26 481 844
  26 28 481 844
  28 29 465 561
  29 31 561 921
  31 33 921 1279
  33 38 1279 1943
  38 - 1416 1925
Б) с три и повече оси 36 38 900 1249
  38 40 1249 1728
  40 - 1728 2555

(8) Данъкът за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите, е в размер от 67 лв.

(9) Данъкът за автокранове с товароподемност над 40 тона, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона е в размер 136 лв.

(10) Данъкът за трактори е в размери, както следва:

1. от 11 kW до 18 kW включително – 7 лв.
2. над 18 kW до 37 kW включително – 10 лв.
3. над 37 kW – 13 лв.

(11) Данъкът за други самоходни машини е в размер 34 лв.

(12) Данъкът за моторни шейни е в размер 67 лв.

(13) Данъкът за товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 т. се определя в зависимост от допустимата максимална маса, броя на осите и вида на окачването, както следва:

Брой оси на моторното превозно средство Допустима максимална маса Данък (в лева)
равна или повече от по-малка от задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното други системи за окачване на задвижващата ос/оси
А) с две оси 12 13 41 83
  13 14 83 227
  14 15 227 320
  15 - 320 724
Б) с три оси 15 17 83 143
  17 19 143 293
  19 21 293 380
  21 23 380 586
  23 - 586 911
В) с четири оси 23 25 380 386
  25 27 386 602
  27 29 602 956
  29 - 956 1417

§7. В Чл.51. се създава нова алинея 6 със следното съдържание:
(6) Лицата, които осъществяват в един обект едновременно патентните дейности по т.3 и т.31 от приложение № 4 към Глава втора, раздел VI от ЗМДТ, дължат данък само за дейността по т.3 от горецитираното Приложение № 4.
Досегашната алинея 6 става алинея 7.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 8. (1) Общинският съвет определя размерите на данъка върху недвижимите имоти, данъка върху наследствата и данъка при придобиване на имущество по чл.44, ал.1 и ал.2 в срок до 31 януари 2009 година. В случай, че в този срок не са определени нови размери, за 2009 г. се прилагат минималните размери на данъците, определени в чл.22, чл.36 и чл.47, ал.1 и ал.2 от Закона за местните данъци и такси.
(2) До определяне на размерите по ал.1, данъкът при придобиване на имущества по чл.44, ал.1 и ал.2 и данъкът върху наследствата се определя въз основа на минималните размери за съответните данъци, предвидени в закона.
§ 9. (1) За 2009 г. първата вноска по чл.28, ал.1 от Закона за местните данъци и такси се внася в срок от 1 март до 30 април.
(2) На предплатилите за цялата година в срока по ал.1 се прави отстъпка от 5 на сто.
§ 10. Заглавието на Наредба за определяне размера на местните данъци през 2008 година на територията на Община Лясковец се изменя по следния начин: Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец.
§ 11. Настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец влиза в сила от 1 януари 2009 година.

Приложение № 2 към чл. 56.
(прието с Решение № 230/22.12.2008 г.)

Видове патентни дейности и годишни размери на данъка

1. Средства за подслон и места за настаняване с не повече от 20 стаи - данъкът се определя в размер на ... лв. за стая според местонахождението на обекта:

Патентни дейности I група II и III група
1 и 2 звезди 101 34

2. Заведения за хранене и развлечения-данъкът се определя за място за консумация, включително на открити площи, или за обект, според местонахождението на обекта:
а) ресторанти:

Патентни дейности I група II и III група
1 и 2 звезди 7 2
3 звезди 13 8

б) заведения за бързо обслужване:

Патентни дейности I група II и III група
1 и 2 звезди 4 2
3 звезди 8 5

в) питейни заведения, с изключение на посочените в буква “е”:

Патентни дейности I група II и III група
1 и 2 звезди 4 2
3 звезди 8 4

г) кафе-сладкарници:

Патентни дейности I група II и III група
1 и 2 звезди 4 2
3 звезди 13 5

д) барове:
- дневни:

Патентни дейности I група II и III група
2 звезди 13 5
3 звезди 32 13

- нощни:

Патентни дейности I група II и III група
2 звезди 19 7
3 звезди 49 27

е) бюфети, каравани и павилиони:

Патентни дейности I група II и III група
за обект 136 101

3. Търговия на дребно до 100 кв. м нетна търговска площ на обекта - данъкът се определя в размер на лв. за 1 кв. м нетна търговска площ според местонахождението на обекта.

I група II група III група
8 6 4

4. Платени паркинги - данъкът се определя в размер на лв. за 1 брой място за паркиране според местонахождението на обекта.

I група II група III група
47 28 7

5. Дърводелски услуги - данъкът се определя в размер на ..... лв. според местонахождението на обекта.

I група II група III група
298 136 67

6. Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги - данъкът се определя в размер на .... лв. според местонахождението на обекта.

I група II група III група
324 149 54

7. Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали - данъкът се определя в размер на .... лв. според местонахождението на обекта:

I група II група III група
1216 946 676

8. Обущарски и шапкарски услуги - данъкът се определя в размер на ..... лв. според местонахождението на обекта.

I група II група III група
67 54 54

9. Металообработващи услуги-данъкът се определя в размер на .... лв. според местонахождението на обекта.

I група II група III група
445 270 136

10. Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги - данъкът се определя в размер на ..... лв. за работно място според местонахождението на обекта:

I група II група III група
324 179 82

11. Машинописни и/или копирни услуги - данъкът се определя в размер на ... лв. на брой устройство според местонахождението на обекта.

I група II група III група
454 302 244

12. Козметични услуги, поставяне на татуировки - данъкът се определя в размер на .... лв. за работно място според местонахождението на обекта.

I група II група III група
311 270 175

13. Маникюр, педикюр - данъкът се определя в размер на .... лв. за работно място според местонахождението на обекта.

I група II група III група
244 104 82

14. Часовникарски услуги - данъкът се определя в размер на .... лв. според местонахождението на обекта.

I група II група III група
149 95 82

15. Тапицерски услуги - данъкът се определя в размер на .... лв. според местонахождението на обекта.

I група II група III група
371 270 244

16. Автомивки; ремонт, регулиране и балансиране на гуми - данъкът се определя в размер на ...... лв. според местонахождението на обекта:

I група II група III група
607 311 257

17. Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги по техническото обслужване и ремонта на моторни превозни средства - данъкът се определя в размер на ... лв. според местонахождението на обекта.

I група II група III група
946 473 378

18. Ремонт на електро- и водопроводни инсталации - данъкът се определя в размер на .... лв. според местонахождението на обекта.

I група II група III група
244 179 136

19. Стъкларски услуги - данъкът се определя в размер на .... лв. според местонахождението на обекта:

I група II група III група
324 179 136

20. Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, климатици, ремонт на музикални инструменти - данъкът се определя в размер на .... лв. според местонахождението на обекта.

I група II група III група
384 235 64

21. Отдаване на видеокасети под наем - данъкът се определя в размер на ... лв. според местонахождението на обекта.

I група II група III група
1188 810 406

22. Компаньонки и компаньони - данъкът се определя в размер на .... лв. според местонахождението на обекта.

I група II група III група
5670 4752 4050

23. Масажистки и масажисти - данъкът се определя в размер на .... лв. според местонахождението на обекта.

I група II група III група
1296 892 676

24. Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти - данъкът се определя в размер на .... лв. според местонахождението на обекта.

I група II група III група
4860 3713 2700

25. Фотографски услуги - данъкът се определя в размер на ... лв. според местонахождението на обекта.

I група II група III група
594 406 270

26. Посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти - данъкът се определя в размер на ... лв. според местонахождението на обекта.

I група II група III група
540 270 136

27. Санитарни възли, наети под аренда - данъкът се определя в размер на ... лв. според местонахождението на обекта.

I група II група III група
324 257 203

28. Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на шевни машини - данъкът се определя в размер на ... лв. според местонахождението на обекта.

I група II група III група
121 96 67

29. Ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, коминочистачни услуги - данъкът се определя в размер на ... лв. според местонахождението на обекта.

I група II група III група
97 83 67

30. Заложни къщи – данъкът се определя в размер на... лв.

I група II група III група
16200 8910 4050

31. Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература - данъкът се определя в размер на ... лв. според местонахождението на обекта.

I група II група III група
121 82 41

32. Ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника (копирни апарати, факс апарати, принтери и други) - данъкът се определя в размер на ... лв. според местонахождението на обекта.

I група II група III група
1168 527 406

33. Игри с развлекателен или спортен характер - данъкът се определя за брой съоръжения според местонахождението на обекта, както следва:
а) За развлекателни игрални автомати и други игри, функциониращи с монета или жетон, размера на данъка за брой съоръжение е ... лв.

I група II група III група
197 151 136

б) За минифутбол, тенис на маса, хвърляне на стрели, пейнтбол и спийдбол, минибаскетбол, бридж, табла, размера на данъка за брой съоръжение е ... лв.

I група II група III група
23 13 11

в) За зали за боулинг и кегелбан - данъкът за игрален коридор е в размер на ... лв., и билярд - данъкът за маса е в размер на ... лв.

I група II група III група
97 74 54

34. Фитнес центрове и спортни зали - данъкът се определя според местонахождението на обекта, както следва:
за 1 кв.м. ... лв.

I група II група III група
3.36 2.70 2.04

и за един фитнес уред ... лв.

I група II група III група
730 594 406

35. Химическо чистене, пране и гладене - данъкът се определя в размер на ... лв. на брой съоръжения според местонахождението на обекта:

I група II група III група
328 252 180

36. Мелничарски услуги:
а) За мелници за брашно - данъкът се определя в размер на 24 лв. на линеен сантиметър от дължината на млевната линия.
б) За мелници за фураж стационарни - данъкът се определя в размер на 810 лв.

37. Услуги с атрактивен характер:
а) корабчета 1 013 лв. на брой
б) лодки 607 лв. на брой
в) яхти 1 216 лв. на брой
г) джетове 1 216 лв. на брой
д) влакчета 41 лв. на място
е) файтони 101 лв. на място
ж) водни ски, водни планери и сърфове, водни колела, включително надуваеми, водни увеселения 203 лв. на брой оборудване
з) зимни ски (включително ски-екипировка), зимни кънки, сноубордове, шейни 203 лв. на брой оборудване
и) въртележки, виенски колела, блъскащи се колички, велосипеди и рикши 203 лв. на място
к) детски колички и моторчета 203 лв. на брой
л) стрелбища 406 лв. на брой стрелбище

38. Обучение на водачи на моторни превозни средства - данъкът се определя за брой моторно превозно средство в следните размери:
а) мотопеди, мотоциклети

I група II група III група
473 371 270

б) други МПС

I група II група III група
946 743 540

39. Услуги “Пътна помощ” на пътни превозни средства - данъкът се определя в размер на 2 700 лв. за брой моторно превозно средство.

40. Услуги със земеделска и горска техника - данъкът се определя за брой техника, както следва:
а) комбайн - 445 лв.
б) трактори, тракторни ремаркета, самоходни шасита и други самоходни и самодвижещи се машини - 149 лв.
в) прикачни, навесни и стационарни машини - 14 лв.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/