Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 229 / 22.12.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 18 от заседание
на ОбС, проведено на 22.12.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 229

ОТНОСНО: Предложение от общински съветник, във връзка с предоставяне на материали.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - с 8 гласа “за”, 1 “против” и 8 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Не приема предложението на общинския съветник Иван Вълчев, за предоставяне при председателя на Общински съвет – Лясковец на всички материали, свързани с отчета на бюджет 2008 и изготвянето на новия бюджет.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/