Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 228 / 22.12.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 18 от заседание
на ОбС, проведено на 22.12.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 228

ОТНОСНО: Решение за осигуряване на собствено финансиране от Община Лясковец за проект „Укрепване на капацитета на Община Лясковец за модерно, ефикасно и прозрачно местно самоуправление”.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.12, чл.27, ал.4 и ал.5, и чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение № 70/27.03.2008 г. на Общински съвет – Лясковец и Стратегическия план за развитие на Община Лясковец през 2007-2013 година.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за финансиране от Специалния фонд за инвестиции и дълготрайни активи по Закона за приватизация и следприватизационен контрол в размер на 52 000 лева за изпълнение на проект „Укрепване на капацитета на Община Лясковец за модерно, ефикасно и прозрачно местно самоуправление” към Финансов механизъм на Европейско икономическо пространство през 2009 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/