Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 227 / 22.12.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 18 от заседание
на ОбС, проведено на 22.12.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 227

ОТНОСНО: Предоставяне на безлихвен заем за финансиране на възникналия временен недостиг на средства за финансиране на местните дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.24, т.1 от Закона за общинските бюджети и чл.24 от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и поемането на общински дълг, приета от Общински съвет – Лясковец по чл.9 а от Закона за общинските бюджети.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа “за”, “против” няма и 3 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Предоставя безлихвен заем за финансиране на възникналия временен недостиг на средства за финансиране на местните дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет в размер на 12 000 лева (дванадесет хиляди лева) от Общинския фонд за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол по Закона за приватизация и следприватизационен контрол за погасяване, съгласно подписания погасителен план на предоставения банков кредит със СД „ЛАЙТИНГ” АД гр.София по Договор за възлагане изпълнението на малка обществена поръчка „ИНЖЕНИРИНГ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СИСТЕМАТА ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ” от 17 март 2006 година, дължимата главница за месец декември 2008 година – 9 975.60 лева и дължимата лихва за периода – 1 945.19 лева, всичко 11 920.79 лева с ДДС.

2.Срок за възстановяване – 31.03.2009 година.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/